Искам да Ви покажа вълнуващи неща, там където не сте и предполагали, че може да има нещо вълнуващо !

Стенописна украса в копола с изписани прозорци в бароков стил

Прозорците на Старата Джамия 

Музеят на рели­ги­ите в Стара Загора е няко­гашна джамия, пост­ро­ена върху руи­ните на църква, където преди това е имало римски храм на тра­кийс­кия конник.

Quiz 

Све­тов­ното наслед­сво на ЮНЕСКО в България

👋 Здра­вейте,
Аз съм Петър Петров, съз­да­те­лят на сайта Неви­дима КРЕПОСТ. Тук пуб­ли­ку­вам автор­ски статии 📝 за памет­ни­ците на кул­ту­рата и забе­ле­жи­тел­ните места.

Искам да Ви покажа вълнуващи неща,
там където не сте и предполагали,
че може да има нещо вълнуващо !

Нами­рам исто­ри­ите, за които раз­каз­вам в тъм­ните и позабра­вени мини ⚒ на кул­тур­ното наследство.

Там, те пред­став­ля­ват неш­ли­фо­вани диа­манти 💠, които аз вни­ма­телно ще под­бера, ще ги отделя от ненуж­ния мате­риал, ако е необ­хо­димо дори ще ги взривя 💥, а после ще ги оформя и поли­рам, за да Ви покажа тях­ната скрита цен­ност💍.

Послед­вайте Невидимата КРЕПОСТ в соци­ал­ните мрежи; не про­пус­кайте след­ва­щите неве­ро­ятни статии:

Support

Под­кре­пете рабо­тата ми да попу­ля­ри­зи­рам кул­тур­ното наслед­с­тво с еднок­ратно или повта­рящо се даре­ние в Buy me a coffee 👍

Културно наследство е Супер !

Отго­во­рете на няколко въп­роса. Ще отнеме 2 мин.

A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускай слеващата страхотна статия !