fbpx
Тефтер, Стопан

Майсторът Книговезец

Стопан е книговезец. Стопан изработва тефтери—убежища за мисли, където спомените да се укрият от Златните Ветровете на Забравата, които навяват върху тях златна шума от листа и полека-лека ги затулват с нея, докато не превърнат миналото в тиха поляна, без история.

Работилницата

Стопан прави теф­те­рите от яка пре­со­вана хартия, козя кожа, здрави канапи, а накрая ги изку­су­рява с украси от скъ­по­ценни камъни и злато. Работи с увле­че­ние и усър­дие, смело, с уве­рени дви­же­ния, без да се помайва, защото кол­кото повече трябва да бърза, тол­кова повече се раз­палва, идват му ту непо­до­зи­рани идеи, ръката му става сигурна, а погледът—точен и теф­те­рите доби­ват такива хубави форми, как­вито той не би могъл да направи и при най-бав­ната и вни­ма­телна работа.

СТОПАН (Калин Дас­ка­лов) в своята рабо­тил­ница. На заден план е Майс­тор­с­кото сви­де­де­тел­с­тво към Наци­о­нална Зана­ят­чийска Камара / Снимка: Дими­тър Тенев

Ще рече човек, че кни­гите сами му под­сказ­ват къде да ги пре­гъне, с какви багри да ги нашари, и какви закоп­чалки да им тури. Той ли ги майс­тори по своя воля, или те го имат за свой инс­т­ру­мент, чрез който се появя­ват, за да ни служат като пази­тели на нашите мисли?

СБИРКА “СТЪЛ­ПОВЕ”  Всеки тефтер е шит с ленен конец на 5 канапа и е със­та­вен от 12 коли по 32 стра­ници, съот­ветно книж­ното тяло е с общ обем от 384 стра­ници / Снимка: Дими­тър Тенев

Какво ще пише в тефтера?

Пред­ста­вям си един пъте­шес­т­ве­ник, който ще опише непоз­ната страна, в която се е изгу­бил. Пред­ста­вям си един поет, който ще съчи­нява сти­хове, но те ще са без рими, с много зачер­к­нати думи и поп­равки между редо­вете. Худож­ник, който ще ски­цира неясни силу­ети, за които после ще излъже, че ги е видял в съня си. Пред­ста­вям си баба, която с големи букви гриж­ливо ще описва рецепти за ком­поти. Пред­ста­вям си и кръч­мар, който ще си смята вере­си­ите. Всеки ще попълва теф­те­рите по свой неп­ред­с­ка­зуем начин.

— Или пък, теф­те­рът ще остане празен!

Пред подобна книга същес­т­вува едно трудно пре­одо­лимо стра­хо­по­чи­та­ние. Всичко което решим да запи­шем ще ни се стори твърде обик­но­вено за такава спе­ци­ална тет­радка. Ще започ­нем да се чудим над пра­во­писа и всеки ред ще ни се вижда, че е станал грозен. И до кол­кото е вярно, че най-труд­ното е нача­лото, няма да има по-страшно от белия лист. Ще отнеме време докато се прест­ра­шим и започ­нем да пишем с уве­ре­ност. Да се раз­па­лим, дето му е думата, за да ни дойдат непо­до­зи­ра­ните идеи.

СБИРКА “СТЪЛ­ПОВЕ”  Повър­х­ността е тре­ти­рана с воден раз­твор на шеллак и позла­тена с 23.5 кара­тов златен лист / Снимка: Дими­тър Тенев

СБИРКА “СТЪЛ­ПОВЕ”  Обко­вите и закоп­чал­ките са изра­бо­тени от проба 950 сребро, а обре­зите са напръс­кани с раз­твор от калиев пер­ман­га­нат за деко­ра­ция / Снимка: Дими­тър Тенев

Правилата на занаятя

Обра­зът на теф­те­рите ни отпраща към полум­рака на мона­шес­ките килии от сред­но­ве­ков­ните манас­тири. Там подобни книги пре­би­ва­ват в недос­тъ­пен, блес­тящ ореол на дъл­го­веч­ност и тра­ди­ция. Уме­ни­ето да се пре­ши­ват тъй изкусно стра­ни­ците, което Стопан е въз­ро­дил е изуми­телно. Но по-изуми­телна е него­вата сме­лост въобще да се захване с тая нео­би­чайна задача да прави худо­жес­т­вена под­вър­зия в 21 век.

Стопан е самоук майс­тор. Така и не успял да намери при кого да чира­кува, затова сам на себе си е станал и чирак, и калфа. Ста­рите майс­тори изглежда са изчез­нали. Ето защо и него­вата работа не следва утвър­дени пра­вила на някоя кни­го­везна школа, ами тя е ста­нала тър­сене на забра­ве­ните очер­та­ния на зана­ята. Всяка нова книга пред­став­лява и нова проба: на раз­ли­чен формат, чалъм, или тема.

В този занаят има само едно посто­янно пра­вило, което Стопан винаги спазва: всеки тефтер трябва да съче­тае твър­дост с кра­сота. Всяко изде­лие трябва да се пре­върне в една здрава книга, която да бъде надеж­дна. В същото време тя трябва да се изра­боти с усет за хар­мо­ния и стре­меж към юве­лирна точ­ност и кол­кото повече старее, по-хубава да става. Ней­ната главна задача е да служи на своя соб­с­тве­ник, като го над­жи­вее.

СБИРКА “СТЪЛ­ПОВЕ”  Кни­гата е под­вър­зана с фина лазурна козя кожа. Нату­рал­ният вид е запа­зен чрез ръчно поли­ране, за да изпъкне кра­си­вата шарка на кожата / Снимка: Дими­тър Тенев

Чак в края на деня, майс­то­рът кни­го­ве­зец си отдъхва. Разчиства място и под­режда гриж­ливо гото­вите теф­тери, за да се порадва на свър­ше­ната работа. На тез­гяха са заста­нали СБИРКИ: от “СТЪЛ­ПОВЕ”, от “ШЕПОТИ”, от “ГАТАНКИ”. 

— Eла, раз­гле­дай ги в рабо­тил­ни­цата на Стопан: www.iostopan.com

2

Петър Петров – автор

Подкрепете ме

Благодарност за: Gábor Orbán и Neda Starkl

Запиши са за имейл бюлетин

• Не пропускай следващата страхотна статия !
• Новини около Невидимата КРЕПОСТ
• Бонус материали !

A bird holding an envelope

👋 Здравейте,
Аз съм Петър Петров, създателят на сайта Невидима КРЕПОСТ. Тук публикувам авторски статии 📝 за паметниците на кул­турата и забележител­ните места.

Искам да Ви покажа вълнуващи неща,
там където не сте и предполагали,
че може да има нещо вълнуващо !

Намирам историите, за които разказвам в тъмните и позабра­вени мини ⚒ на кул­турното наследство.

Там, те представляват нешлифовани диа­манти 💠, които аз внимателно ще подбера, ще ги отделя от ненужния мате­риал, ако е необхо­димо дори ще ги взривя 💥, а после ще ги оформя и полирам, за да Ви покажа тяхната скрита ценност💍.

Последвайте Невидимата КРЕПОСТ в социалните мрежи; не пропускайте след­ващите невероятни статии:

Support

Подкрепете работата ми да популяризирам културното наследс­тво с еднократно или повтарящо се дарение в Buy me a coffee 👍
A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускай следващата страхотна статия !

Тази статия е изписана с шрифт на кирилицата, създадена в синхрон с българските традиции в типографията.

A bird holding an envelope

Запиши са за
имейл бюлетин

Не пропускай следващата страхотна статия !

Този сайт използва "бисквитки" (cookies). Чрез посещението на сайта Вие се съгласявате "бисквитките" да бъдат използвани за изготвяне на анализи, персонализиране на съдържанието, и реклама. / This website uses cookies. By using this site you agree to the use of cookies for analytics, personalized content, and ads.