Какво е Невидимата КРЕПОСТ

Невидимата КРЕПОСТ е мой личен уеб сайт, където пуб­ли­ку­вам автор­ски статии на тема кул­турно наслед­с­тво. 

Ста­ти­ите са гру­пи­рани в три кате­го­рии: Пъте­во­ди­тел (вълнуващи опи­са­ния на кон­к­ретни забе­ле­жи­тел­ност), Обсер­ва­то­рия (любо­питни наблю­де­ния за памет­ни­ците на кул­ту­рата), и Дело (разказ за рабо­тата на други хора и орга­ни­за­ции, които пости­гат забе­ле­жи­телни успехи в опаз­ва­нето на наслед­с­твото).

Двете Крепости

Кул­тур­ното наслед­с­тво е сък­ро­вище и като всяко сък­ро­вище то трябва да се пази. При­родни бед­с­твия, пре­заст­ро­я­ване, масо­вия тури­зъм , дори и самият ход на вре­мето са негови естес­т­вени вра­гове.

Две кре­пос­тни стени се изпра­вят срещу тях! Пър­вата е Видими и изглежда могъща. Вто­рата е … неви­дима, но да няма грешка, тя е не по-малко надеж­дна. И докато пър­вата кре­пос­тна стена се вижда ясно, вто­рата може да бъде “видяна” един­с­т­вено в игра на кон­т­расти (впро­чем, като всяко неви­димо нещо). 

Види­мата КРЕПОСТ е стража.
 

Невидимата КРЕПОСТ е раз­каз­вач на при­казки.

Целта на Види­мата КРЕПОСТ е да опази наслед­с­твото от мно­жес­тво опас­ности.

Целта на Невидимата КРЕПОСТ е да намери пол­зите от опаз­ва­нето за нас, днес.

Стра­те­ги­ята на Види­мата КРЕПОСТ е да обгради сък­ро­ви­щето с неп­рев­зе­ма­еми стени.

Стра­те­ги­ята на Невидимата КРЕПОСТ е да спуска мос­тове и да те покани вътре.

Осно­вите на Види­мата КРЕПОСТ са Пра­вила и Регу­ла­ции.

Осно­вите на Невидимата КРЕПОСТ са При­ятел­с­тво и Добра воля.

Над Види­мата КРЕПОСТ се веят зна­ме­ната на дър­жави.

Над Невидимата КРЕПОСТ се веят зна­ме­ната на съби­тия.

Стра­жите по Види­мата КРЕПОСТ са архе­о­лози и исто­рици, архи­текти и рес­тав­ра­тори, и други най-раз­лични спе­ци­а­листи.

Стра­жите по Невидимата КРЕПОСТ са хора като теб, които нами­рат нещо ценно от мина­лото и желаят да го запа­зят. 

Види­мата КРЕПОСТ е стража.
Невидимата КРЕПОСТ е раз­каз­вач на при­казки.

Целта на Види­мата КРЕПОСТ е да опази наслед­с­твото от мно­жес­тво опас­ности. Целта на Невидимата КРЕПОСТ е да намери пол­зите от опаз­ва­нето за нас, днес.

Стра­те­ги­ята на Види­мата КРЕПОСТ е да обгради сък­ро­ви­щето с неп­рев­зе­ма­еми стени. Стра­те­ги­ята на Невидимата КРЕПОСТ е да спуска мос­тове и да те покани вътре.

Осно­вите на Види­мата КРЕПОСТ са Пра­вила и Регу­ла­ции. Осно­вите на Невидимата КРЕПОСТ са При­ятел­с­тво и Добра воля.

Над Види­мата КРЕПОСТ се веят зна­ме­ната на дър­жави. Над Невидимата КРЕПОСТ се веят зна­ме­ната на съби­тия.

Стра­жите по Види­мата КРЕПОСТ са архе­о­лози и исто­рици, архи­текти и рес­тав­ра­тори, и други най-раз­лични спе­ци­а­листи. Стра­жите по Невидимата КРЕПОСТ са хора като теб, които нами­рат нещо ценно от мина­лото и желаят да го запа­зят.

Види­мата КРЕПОСТ ще опази наслед­с­твото, но без да допуска никого край него. Невидимата КРЕПОСТ ще го направи достъпно, но то няма да остане за дълго. Затова двете кре­пости винаги трябва да бранят наслед­с­твото заедно—две страни на една защита.

👋 Здра­вейте,
Аз съм Петър Петров, съз­да­те­лят на сайта Неви­дима КРЕПОСТ. Тук пуб­ли­ку­вам автор­ски статии 📝 за памет­ни­ците на кул­ту­рата и забе­ле­жи­тел­ните места.

Искам да Ви покажа вълнуващи неща,
там където не сте и предполагали,
че може да има нещо въл­ну­ващо !

Нами­рам исто­ри­ите, за които раз­каз­вам в тъм­ните и позабра­вени мини ⚒ на кул­тур­ното наслед­с­тво.

Там, те пред­став­ля­ват неш­ли­фо­вани диа­манти 💠, които аз вни­ма­телно ще под­бера, ще ги отделя от ненуж­ния мате­риал, ако е необ­хо­димо дори ще ги взривя 💥, а после ще ги оформя и поли­рам, за да Ви покажа тях­ната скрита цен­ност💍.

Support

Под­кре­пете рабо­тата ми да попу­ля­ри­зи­рам кул­тур­ното наслед­с­тво с еднок­ратно или повта­рящо се даре­ние в Buy me a coffee 👍

Лични профили

Послед­вайте ме в:

Други мои публикации в

“The definitive guide to the world’s hidden wonders.”
“Stories about heritage from all over Europe”
Пишете ми
в Messenger
Пишете ми
в WhatsApp
Изпра­тете ми
Email