fbpx
Пове­ри­тел­ност

В тази страница ще научите каква информация предоставяте на Невидимата Крепост, по какъв начин тя се използва, както и за Вашите права.

Имейл бюлетин

Ако решите да се або­ни­рате за елек­т­рон­ния бюле­тин на Невидимата Крепост и да полу­ча­вате пери­о­дично писма на елек­т­ронна Ви поща, един­с­т­ве­ната инфор­ма­ция, която пре­дос­та­вяте е имейл адрес. Петър Петров не пре­дос­тавя съб­ра­ните имейл адреси на трети лица. Невидимата Крепост изпол­зва услу­гите на ком­па­ни­ята MailChimp, която съх­ра­нява дан­ните Ви съг­ласно изис­к­ва­ни­ята на GDPR.

Вие можете да се отпи­шете във всеки един момент от елек­т­рон­ния бюле­тин като натис­нете върху бутона “unsubscribe”, който се съдържа в края на всеки изпра­тен имейл.

Форма за контакти

Посред­с­твом фор­мата за кон­такти с мен, Вие пре­дос­та­вяте след­ните данни: име, имейл адрес и съоб­ще­ние. Петър Петров не пре­дос­тавя съб­ра­ните имейл адреси на трети лица. Вашите данни се съх­ра­ня­ват в защи­тена папка в сис­те­мата на СУПЕР­ХОС­ТИНГ и Gmail.

Etsy магазин

Петър Петров при­те­жава Etsy мага­зин “Invisible KEEP”, в който бихте могли да заку­пите опре­де­лени про­дукти (пла­кати за стена) свър­зани тема­тично със сайта Неви­дима Крепост. Това е изцяло външен сайт и пре­дос­та­ве­ните лични данни се обра­бот­ват съг­ласно поли­ти­ката за пове­ри­тел­ност на Etsy (Privacy policy).

Buy me a coffee

Ако решите да под­кре­пите сайта Невидимата Крепост, Вие бихте могли да напра­вите еднок­ратно даре­ние или повта­рящо се даре­ние на месечна база чрез плат­фор­мата Buy me a coffee. Това е напълно отде­лен сайт и пре­дос­та­ве­ните данни се обра­бот­ват съг­ласно поли­ти­ката за пове­ри­тел­ност на Buy me a coffee (Privacy Policy).

Ако напра­вите даре­ние чрез плат­фор­мата Buy me a coffee, вие авто­ма­тично се або­ни­рате за имейл бюле­тина на Невидимата Крепост (про­че­тете пър­вата точка “Або­ни­ране за имейл бюле­тин”). Връз­ката между Buy me a coffee и Mailchimp се осъ­щес­т­вява посред­с­твом услу­гата Zapier (Privacy Policy).

Facebook Pixel

Сайтът Неви­дима Крепост изпол­зва инс­т­ру­мента Facebook Pixel (Facebook’s Website Custom Audiences Tracking Pixel). Този инс­т­ру­мент позво­лява тар­ге­ти­ра­нето на Фейс­бук рек­лами за хора, които веднъж в рам­ките на изми­на­лата година са посе­тили сайта на Невидимата Крепост. Съб­ра­ната инфор­ма­ция е ано­нимна, Петър Петров няма достъп до нея. Съб­ра­ната инфор­ма­ция се съх­ра­нява и обра­ботва от Фейс­бук съоб­разно поли­ти­ката на Фейс­бук (Facebook’s Data Use Policy).

Измерване на трафика

Уеб­сай­тът Неви­дима Крепост измерва тра­фика си от посе­ти­тели, като изпол­зва вгра­ден код на Google Analytics, който записва какви стра­ници гле­дате в рам­ките на сайта, как сте пристиг­нали в него. Всичко в тази инфор­ма­ция е ано­нимно. Петър Петров няма достъп до вашите про­фили и не знае кой сте вие – един­с­т­вено, че някой е посе­тил сайта. Инфор­ма­ци­ята, която която се себъри има за цел да уста­нови, кои стра­ници и постове са по-успешни и се кла­си­рат добре, както и как хората присти­гат в тях. Можете да научите повече за Google Analytics или да отка­жете на Google да събира инфор­ма­ция, ако жела­ете. Осве­до­мете се още как Google изпол­зва „бис­к­вит­ките“.

Бисквитки

Невидимата Крепост изпол­зва “Бис­к­витки“. Тава са малки фай­лове, които сайт или достав­чик на услуги прехвър­лят на твър­дия диск на вашия ком­пю­тър през вашия уеб бра­у­зър, което позво­лява на сис­те­мите на сайта или достав­чика на услуги да раз­поз­на­ват вашия бра­у­зър и да улавят и запом­нят опре­де­лена информация.

A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускайте следващата невероятна стаия!

Категории

Знак за категория Пътеводител, който изобразява карта с отбелязан маршрут.

Пътеводител

Обиколка из забележителни места и обекти паметници на културата

Знак за категория Обсерватория, който изобразява летящ балон с кош.

Обсерватория

Наблюдения във формата на есета “над” културното наследство

Знак за категория Дело, който изобразява развято знаме.

Дело

Разкази за вдъхновяващи личности, които опазват културното наследството

Etsy

Подкрепете ме - купите плакат "Старинен Град НЕСЕБЪР":

Buy me a coffee

57 от 120 EUR (€)

ЦЕЛ: Помогнете ми да покрия разходите за поддържането на сайта Невидима Крепост за една година, които включват домейн, хостинг план, и платени приложения.

A bird holding an envelope

Запишете са за имейл бюлетин

Не пропускайте слеващата невероятна статия !

С използването на сайта Невидима Крепост, Вие се съгласявате, че сайтът използва бисквитки (cookies) с цел подобряване на съдържанието и функционалността. Научете повече в Общите условия.