fbpx

Подземията на Базиликата Света София

Представете си една тайна експедиция под паважа на града. Вие се промъквате през скрит проход със стар фенер в катакомбите на антична църква, към един забравен град от камък. Това не е поредното приключение на Дан Браун, това може да бъде вашето посещение в подземията на базиликата Света София.

Подземното Царство

Музеят се намира под пода на самата бази­ли­ката Света София и оби­кол­ката в него започва със спус­кане по стълба към едно под­земно ниво. Това което ще откри­ете тук е част от източ­ният сер­ди­кийски нек­ро­пол (от гръцки нек­ро­пол озна­чава град на мър­т­вите). Извед­нъж се озо­ва­вате в едно „под­земно цар­с­тво“ на зад­гроб­ния живот осеяно с най-раз­лични гроб­ници. Скоро ще забе­ле­жите и под­зем­ното гра­до­ус­т­ройс­тво от под­земни улици, пло­щади, и скривалища.

Ако не сте сли­зали в друг път, може би очак­вате да ви посрещне тъм­нина и студ. Но напразно — този под­зе­мен град не е нито тъмен и студен, нито призра­чен и стра­шен. И не защото лам­пите светят, а защото всичко, което е изгра­дено тук е някак осо­бено ведро. Сер­ди­кийс­кия нек­ро­пол е дело на римски граж­дани приели хрис­ти­ян­с­т­вото в 4 век и тех­ните „вечни жилища“ съот­ветно изра­зя­ват жиз­не­ра­дос­т­ния харак­тер на Хрис­то­вата вяра. Под­зе­ми­ята са про­ник­но­вени от идеята за  смъртта, като побе­ден враг, сма­лена до успи­ване. Щом очите ви свик­нат с полум­рака, ще започ­нете да забе­ляз­вате неу­гас­ва­щата надежда и скри­тата радост. Напри­мер в мно­гоц­вет­ните подови мозайки, по които са изоб­ра­зени птици без­г­рижно да пият вода от живот­во­ря­щия райски извор.

Дебнещите Сенки

Да, цялото прост­ран­с­тво е обзето от полум­рак, но той посто­янно е пре­къс­ван от ярки насо­чени лампи, които следва вашия път и огря­ват мес­тата на вни­ма­ние. По този начин се съз­дава зага­дъч­ната атмос­фера, ех! — така при­годна за всяка тайна екс­пе­ди­ция. Но освет­ле­ни­ето прави и друг опти­чен ефект – то усилва кон­т­раста на кар­ти­ната, която ви заоби­каля. Мате­ри­а­лите при­до­би­ват една изос­т­рена гру­бост: раз­мес­т­ва­нето на тух­лите се изявява, нерав­нос­тите по хоро­сана изпък­ват, сен­ките се раз­движ­ват и про­мък­ват. Руи­ните започ­ват да изглеж­дат все по-малко като нещо при­го­дено за очите на обик­но­ве­ния туристи и все повече като архе­о­ло­гия в суров вид – нещо което сто­ле­тия е било забра­вено и кротко е чакало да бъде открито в точно сега. (раз­гле­дай ста­ти­ята ми за руи­ните на бази­ли­ката в древ­ния град Пал­ма­тис).

Криволичещата пътека

Сер­ди­кийс­кият нек­ро­пол се простира под целия обкръ­жа­ващ район на бази­ли­ката. Гроб­ници ще наме­рите и под съсед­ните улици и пло­щади. Гъс­то­тата на „заст­ро­я­ване“ обаче, точно тук е забе­ле­жи­телно висока. Това не е учуд­ващо, защото тере­ните около бази­ли­ката винаги са били най-пред­по­чи­тани. Така се е офор­мил сво­е­об­ра­зен down town на под­зем­ния град. Но не очак­вайте някакво бла­го­ус­т­ройс­тво или особен ред — гроб­ни­ците на места стъп­ват и една върху друга, напра­вени са какви ли не пре­ус­т­ройс­тва и допъл­ващи заст­ро­я­ва­ния. Съот­ветно мар­ш­ру­тът е при­ну­ден да прави посто­янно остри завои, ходи нагоре-надолу и изобил­с­тва с какви ли не пре­пят­с­твия: високи пра­гове и ниски тавани, тесни проход и стръмни стълби със знаци за внимание.

Map of the underground museum

Карта на подземията.

Така опи­са­ната пътека пречи на цялото прост­ран­с­т­вото да се въз­при­еме извед­нъж. Вместо това, под­зе­ми­ята се раз­кри­ват посте­пенно, като серия от изне­нади. Бро­шу­рата, която ще полу­чите на входа, малко помага за отгат­ване на вяр­ната посока. Лесно може да про­пус­нете някоя зала! Посе­ти­те­лят се лута измежду каменни гроб­ници, и се чуди дали е добре дошъл или е само един сму­ти­тел — Но все едно! Жар­кото любо­пит­с­тво не му позво­лява да се върне назад, а го бута по-ната­тък, зад след­ва­щия ъгъл, където нова находка чака да бъде открита.

Всички тези ефекти ни отда­ле­ча­ват от илю­зи­ята за ком­фор­тен музей, където екс­по­на­тите са удобно наре­дени. В под­зе­ми­ята на бази­ли­ката Света София, посе­ти­теля трябва да се пона­вежда и про­мъква, за да заслужи награ­дата – да съзер­цава кра­со­тата на антич­ното наследство.

Бележка от автора

Петър Петров

Това е пър­вата статия в моят сайт Невидимата КРЕПОСТ. Исках пър­вият пост да е разказ за бази­ли­ката Света София, защото тя е люби­мата ми забе­ле­жи­тел­ност в сто­ли­цата. Харес­вам я, защото е антична (пост­ро­ена в 6‑ти век), защото е сложна, изобил­с­тва от детайли, прост­ран­с­т­вата вътре са раз­но­об­разни и кра­сиви, а под­зе­ми­ята й – мистериозни. 

Подкрепете ме

Споделете таз статия

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
A bird holding an envelope

Запишете са за имейл бюлетин

Не пропускайте следващата невероятна статия!

A bird holding an envelope

Запишете са за имейл бюлетин

Не пропускайте слеващата невероятна статия !

С използването на сайта Невидима Крепост, Вие се съгласявате, че сайтът използва бисквитки (cookies) с цел подобряване на съдържанието и функционалността. Научете повече в Общите условия.