fbpx

Световното Наследство – Работа с Карта

Списъкът на Световното Наследство на ЮНЕСКО представлява престижна колекция от паметници на културата и забележителни места. Ако разгледаме как са разположение на картата, дали ще се изненадаме от техния брой, многообразие, или разпръснатост по седемте континента?!

Наблюдение #1: Огромен брой

За да попадне даден обект в Спи­съка на Све­тов­ното Наслед­с­тво, той трябва да при­те­жава така наре­че­ната извън­редна уни­вер­сална цен­ност за чове­чес­т­вото. Или по-точно, даде­ният обект трябва да отго­варя на поне един от десетте кри­те­рия на Орга­ни­за­ци­ята на Обе­ди­не­ните Нации за Обра­зо­ва­ние, Наука и Кул­тура (ЮНЕСКО). Напри­мер „ (i) Обек­тите да пред­ста­вят шедьо­вър на човеш­кия твор­чески гений“; или „ (vii) Мяс­тото да съдържа пре­въз­ходно при­родно явле­ние или да има нео­бик­но­вена при­родна кра­сота и есте­ти­ческо зна­че­ние“.

Щом обек­тите на Све­тов­ното Наслед­с­тво на ЮНЕСКО са нещо тол­кова екс­клу­зивно, логично е да очак­ваме, че те са голяма ряд­кост, а където ги има, че те са „кът“!

Но не. Поглеж­дайки кар­тата, миг­но­вено зри­те­лят е пора­зен от огром­ния брой точки, с които са обозна­чени обек­тите. Те са раз­пръс­нати не просто по седемте кон­ти­нента, но и по петте океана! Изглежда, че Све­тов­ното наслед­с­тво е под път и над път!

Излишно е да спо­ме­на­вам, че всеки обект, който попадне в спи­съка носи огро­мен меж­ду­на­ро­ден престиж на дър­жава, в която се намира. Съот­ветно дър­жа­вите се над­пре­вар­ват, подобно като на Олим­пи­ада за златен медал, да впишат в спи­съка кол­кото се може повече обекти.

От рати­фи­ци­ра­нето на кон­вен­ци­ята за Защита на Све­товно наслед­с­тво (Ноем­ври, 1972г.) до сега (Март, 2020) са вклю­чени 1121 обекта. Чел­ното място по брой обекти се поделя между Италия и Китай с по 55 бр. Вед­нага след това се под­режда Испа­ния с 48 бр., Гер­ма­ния с 46 бр., Фран­ция с 45 бр. и т.н.

Зна­ците, с които са отбе­ля­зани обек­тите напо­до­бя­ват значки, с които дър­жа­вите се кичат, подобно на военни пагони за храб­рост. Поня­кога дър­жа­вата е тол­кова малка, но броят на ней­ните обекти е тол­кова голям, че зна­ците напълно покри­ват цялата й територия.

Наблюдение #2: Различни категории

Пове­чето обекти са отбе­ля­зани в оран­жево, но не малка част са отбе­ля­зани в тъмно зелено. Това е така, защото същес­т­ву­ват две основни кате­го­рии Све­товно наслед­с­тво: кул­турно (в оран­жево) и при­родно (в тъмно зелено).

Све­тов­ното Кул­турно Наслед­с­тво обе­ди­нява отделни забе­ле­жи­тел­ности и окол­ната им среда, а по-някога и цели гра­дове с исто­ри­чески пей­зажи, дори и цели дър­жави (но моля без изне­нади, става дума за Вати­кана). Тези обекти при­те­жа­ват висока исто­ри­ческа стой­ност и/или пред­став­ля­ват шедьоври на човеш­кия твор­чески гений. Към тази кате­го­рия се при­чис­ля­ват още и архе­о­ло­ги­чес­ките обекти (поези­ята на руи­ните) и пеще­рите с пра­ис­то­ри­чески рисунки.

С просто око се вижда как обек­тите на Све­тов­ното Кул­турно Наслед­с­тво след­ват крайб­реж­ните линии на океани и морета, спус­кат се по про­те­же­ни­ето на големи пла­ва­телни реки, или очер­та­ват пла­нин­ски вериги. С други думи, Све­тов­ното Кул­турно Наслед­с­тво следва стъп­ките на човеш­ката цивилизация.

Карта на Световното Наследство в Латинска Америка

Све­тов­ното Кул­турно Наслед­с­тво в Латин­ска Аме­рика се намира по бре­го­вата ивица на Вене­цу­ела, Колум­бия, Еква­дор, Перу, Бра­зи­лия, докато Све­тов­ното При­родно Наслед­с­тво владее вът­реш­ността на континента!

Све­тов­ното При­родно Наслед­с­тво, от своя страна включва тери­то­рии, в които се срещат при­чуд­ливи обра­зу­ва­ния, дело на при­род­ните сили. Такива са при­родни пар­кове и резер­вати, или зоо­пар­кове и бота­ни­чески гра­дини. Осо­бено вни­ма­ние са обръща на заст­ра­шени рас­ти­телни и живо­тин­ски видове и опаз­ва­нето на техния хабитат.

Съдейки по кар­тата, изглежда че при­род­ното наслед­с­тво е раз­по­ло­жено по начин, точно про­ти­во­по­ло­жен на кул­тур­ното. А именно в мес­т­нос­тите „поща­дени“ от циви­ли­за­ци­ята, обик­но­вено във вът­реш­ността на кон­ти­нен­тите. Вижда се как почти всеки тъмно зелен маркер за при­родно наслед­с­тво стои изо­ли­рано. И нищо чудно, това са дива места с обширна тери­то­рия, като Гранд Каньон или сте­пите на Казахстан.

На пръв поглед трудно се откри­ват, но има обекти, които са обозна­чени с кръг, който е поло­ви­ната оцве­тен в оран­жево и поло­ви­ната в тъмно зелено. Тези обекти попа­дат в отделна кате­го­рия, а именно на Све­тов­ното Сме­сено Наслед­с­тво. Те отго­ва­рят еднов­ре­менно на кри­те­рии за Кул­турно и При­родно наслед­с­тво. Точно тези обекти, всъщ­ност са кът, защото са най-малко (едва 39 бр.) и се откри­ват трудно по кар­тата. От Сме­се­ното Наслед­с­тво е напри­мер, един­с­т­ве­ният за сега в Северна Маке­до­ния – Охрид и Охрид­с­кото езеро.

Емблемата на Световното Наследство на ЮНЕСКО

Емблема на Световното Наследство

Емб­ле­мата пред­став­лява кръг, който пре­ми­нава в квад­рат и отново в кръг. Квад­ра­тът сим­во­ли­зира пости­же­ни­ята на човеш­кото дело и вдъх­но­ве­ние, а кръгът – при­род­ните богат­с­тва. Квад­ра­тът прави асо­ци­а­ция за архи­тек­ту­рен детайл с прави ъгли, дотека кръгът напомня на пла­нета Земя. Емб­ле­мата изра­зява неот­мен­ната вза­и­мос­вър­за­ността между кул­тура и природа. 

Наблюдение #3: Объркваща номерация

Струва ли ви се, че номе­ра­ци­ята на обек­тите е повече от обър­к­ваща? Правят впе­чат­ле­ние две неща: едното, е че за номе­ра­ция се изпол­з­ват букви и цифри, а дру­гото, че и буките и циф­рите се повтаря навсякъде!

Карта на Европа с отбелязани обектите на ЮНЕСКО

Обек­тите на Све­тов­ното Меж­ду­на­род­ното (Транс-наци­о­нално) Наслед­с­тво се отбе­лязва с черна дъга под обекта. Те могат да при­над­ле­жат на Кул­турно, При­родно, или дори на Сме­сено Наследство.

Не бива да забра­вяме, че ЮНЕСКО е аген­ция към ООН и сле­до­ва­телно тя е орга­ни­зи­рана по дър­жави, обе­ди­нени в няколко реги­она. В след­с­твие на това, и обек­тите на Све­тов­ното Наслед­с­тво се номе­ри­рат поот­делно за всяка дър­жава, започ­вайки винаги от 1 и след­вайки после­до­ва­тел­ността на годи­ната на впис­ване. От обрат­ната страна на кар­тата е отпе­ча­тан пъл­ният списък на обек­тите с тех­ните наименования.

Букви се изпол­з­ват за обозна­ча­ване на обекти от кате­го­ри­ята Све­товно Меж­ду­на­родно (Транс-наци­о­нално) Наслед­с­тво. Както под­сказва името, това са обекти, който обхва­щат тери­то­ри­ята на повече от една дър­жави. В този случай, във всяка от тях се поставя знакът за съот­вет­ното меж­ду­на­родно наслед­с­тво. Номе­ра­ци­ята върви по ред на бук­вите от азбу­ката, според годи­ната на впис­ване: А, В, С …, а като бук­вите свър­шат над­пи­сът става: АА, АВ, АС и т.н.

Наблюдение #4: Невидима заплаха

Обек­тите от Све­тов­ното Наслед­с­тво на ЮНЕСКО биха могли, при опре­де­лени обсто­я­тел­с­тва, и да отпад­нат от спи­съка! Да бъдат отпи­сани (delisted)! Това е въз­можно, ако по някаква при­чина се ком­п­ро­ме­тира тях­ната автен­тич­ност или загу­бят своята цялост. Опас­нос­тите, които ги дебнат са мно­гоб­ройни: от най-естес­т­ве­ното оста­ря­ване и рушене на обек­тите при липса на добра грижа и навре­менна рес­тав­ра­ция; през мащабни пре­ус­т­ройс­тва, в след­с­твие на рязко и необ­мис­лено раз­ви­тие на гра­до­вете, или нега­тив­ното въз­дейс­т­вие на масо­вия тури­зъм; чак до нео­чак­вани кли­ма­тични катак­лизми: сери­озни пожари, земет­ре­се­ния, изриг­ване на вул­кани, про­мяна на мор­с­кото и оке­ан­с­кото ниво.

Ако даден обект е пора­зен от нещо подобно, то той бива включ­ван в така наре­че­ният Списък на Све­тов­ното Наслед­с­тво в Опас­ност. Това е ана­ло­гия на Чер­ве­ната книга на заст­ра­ше­ните видове и пред­став­лява пре­лю­дия към отпис­ване на обекта, в случай че не се вземат навре­менни мерки!

Най-често сре­ща­ната при­чина един обект да попадне в Спи­съка на Све­тов­ното Наслед­с­тво в Опас­ност е да се окаже в зона на въо­ръ­жени военни кон­ф­ликти. И точно това се уста­но­вява, раз­глеж­дайки кар­тата. Най-голяма кон­цен­т­ра­ция на такива обекти се наблю­дава на тери­то­ри­ята на Сирия, Ирак, Либия, Мали, Йемен, Конго и други горещи точки, места на локални военни конфликти.

Обек­тите, впи­сани в Спи­съка на Све­тов­ното Наслед­с­тво в Опас­ност се отбе­ляз­ват с чер­вена дъга над обекта. Те могат да при­над­ле­жат на Кул­турно, При­родно, или дори на Сме­сено Наследство.

Наблюдение #5: Къде е България

Бъл­га­рия има 10 обекта, които са впи­сани в Спи­съка на Све­тов­ното Наслед­с­тво. От тях 7 на Кул­тур­ното Наслед­с­тво : Ста­ри­нен град Несе­бър (1983 г.) Све­щар­с­ката гроб­ница (1985 г.) Рилски манас­тир (1983 г.) Ива­нов­ски скални църкви (1979 г.) Казан­лъшка гроб­ница (1979 г.) Мадар­ски конник (1979 г.) Боян­с­ката църква (1979 г.)2 на При­род­ното Наслед­с­тво: Наци­о­на­лен парк „Пирин“ (1983 г.) и При­ро­ден Резер­ват „Сре­бърна“ (1983 г.)и 1 от Меж­ду­на­род­ното Наслед­с­тво: Вековни Букови гори на Кар­па­тите и други реги­они на Европа (2007г.), който се прости­рат на тери­то­ри­ята на 12 страни (Алба­ния, Авс­т­рия, Белгия, Бъл­га­рия, Хър­ва­тия, Гер­ма­ния, Италия, Румъ­ния, Сло­ва­кия, Сло­ве­ния, Испа­ния, и Украйна).  

Провери знанията си този Quiz

Петър Петров – автор

Винаги, когато пътувам се старая да взема за сувенир географска карта. Рядко се спирам на съвременни или туристически карти; обикновено търся карта-плакат, върху която е отпечатана географска рисунка от стара гравюра или от средновековен ръкопис. (Ако не си представяте какво имам предвид, посетете личния ми профил в Инстаграм, и ще намерите любимата ми карта “Европа в 1500 г.”). Тези карти съвсем не са точни, но винаги са експресивни, а и често пъти има тарикатски кит, нарисуван в морето ;) Освен такива карти-плакат-сувенир, харесвам и карти-схеми, които онагледяват някаква скрита реалност и помагат да разберем дадено място. Картата на Световното Наследство на ЮНЕСКО е точно такава! Поръчвам я всяка година (не че Български Пощи я доставят винаги) и мога да я разглеждам с часове. Поръчайте я и Вие!

Подкрепете ме

Етикети

A bird holding an envelope

Запишете са за имейл бюлетин

Не пропускайте следващата невероятна статия !

Стенописна украса в копола с изписани прозорци в бароков стил

Прозорците на Старата Джамия

Музеят на рели­ги­ите в Стара Загора е няко­гашна джамия, пост­ро­ена върху руи­ните на църква, където преди това е имало римски храм на тра­кийс­кия конник.

Петър Петров
автор

Искам да Ви покажа вълнуващи неща, там където не сте и предполагали, че може да има нещо вълнуващо !

Тази статия е изписана с шрифт на кирилицата, създадена в синхрон с българските традиции в типографията.

A bird holding an envelope

Запишете са за имейл бюлетин

Не пропускайте следващата невероятна статия !

Споделете

Карта на Световното Наследство на ЮНЕСКО в Шри Ланка

Световното Наследство – Работа с Карта

Категории

Следвайте
Невидимата КРЕПОСТ

Подкрепете ме

A bird holding an envelope

Запишете са за имейл бюлетин

Не пропускайте слеващата страхотна статия !

Този сайт използва "бисквитки". Чрез посещението на сайта, Вие се съгласявате "бисквитките" да бъдат използвани за изготвяне на анализи, персонализиране на съдържанието, и реклама.