fbpx
Разгърната корица на книгата Хобит, илюстрация на Толкин

Тайният Талант на Толкин

Ако книгата „Хобит“ ти е под ръка—грабни я! Разгледай внимателно илюстрацията на корицата: най-вероятно ще се окаже, че тя е дело не на някой друг, ами на самия автор. Успоредно с писането, Джон Р. Р. Толкин е притежавал и един полу-таен талант: да рисува. Въпреки, че не е школуван художник, той илюстрира собствените си произведения с голямо старание.

Стилът на Толкин

Раз­бира се, че Толкин рисува по същия начин по който пише: мето­дично с вни­ма­ние към всеки детайл. Няма нищо, което да е слу­чайно или само загат­нато. Той рисува ясно очер­тани форми със затво­рени кон­тури. Така както всяка част от сюжета на кни­гата е добре обмис­лена, всяка линия от илюс­т­ра­ци­ята играе някаква роля.

Прави впе­чат­ле­ние, че люби­мите му теми са сложни пей­зажи. Изглежда всички при­родни форми го вдъх­но­вя­ват. Дали ще са дър­вета, цветя, скални пътеки, потоци, или пла­нини, той ги изпипва с еднаква грижа.

Худо­жес­т­ве­ните умения на Толкин несъм­нено са огра­ни­чени (напри­мер той не може да рисува хора, и затова те почти лип­с­ват от пей­за­жите му), но за сметка на това си служи с някои хитри трика, за да постигне въз­дейс­т­ващи ефекти. Изпол­зва симет­рия (тоест да рисува едно и също както от ляво, така и от дясно) и репе­ти­ция (тоест да рисува едно и също много пъти). Наслагва няколко фона един върху друг, за да при­даде простор и дъл­бо­чина на изгледа. Рисува обек­тите на преден план с повече детайли и по-ярки цве­тове от кол­кото тези на заден план, за да съз­даде илю­зи­ята за въз­душна пер­с­пек­тива.

Край­ният резул­тат е мис­те­ри­озна гледка, която те под­каня към приклю­че­ние, може би поня­кога да изглежда страшна, но винаги ома­гьосва от пръв поглед.

Джон Роналд Руел Толкин е бри­тан­ски писа­тел, смятан за осно­ва­тел на жанра фен­тъзи с романа си „Хоби­тът“ (The Hobbit) и него­вото про­дъл­же­ние „Влас­те­ли­нът на пръс­те­ните“ (The Lord of the Rings).

Текст с/у Илюстрация

Синът на Толкин, Крис­то­фър Толкин твърди, че никое про­уч­ване на лите­ра­ту­рата на него­вия баща не може да бъде изчер­па­телно, без да се вземе под вни­ма­ние и него­вото изкус­тво. Нека да напра­вим точно това—да срав­ним опи­са­ни­ята на някои от най-емб­ле­ма­тич­ните места от приклю­че­ни­ето на Билбо Тор­бинс от кни­гата „Хобит“ с илюс­т­ра­ци­ите на автора към тях:

Всички цитати са от кни­гата “Хобит” на Дж. Р. Р. Толкин, в превод от англ. ез. от Кра­си­мира Тодо­рова, под редак­ци­ята на Любо­мир Нико­лов, ИК “Бард” (1999).

Tolkien's Drawing of Rivendell

Ломидол

…В къщата му се живе­еше прекрасно—независимо дали искаш да се храниш, да спиш, да рабо­тиш, да раз­каз­ваш при­казки или да пееш, да си седиш просто така и да си размишляваш—или да вършиш всички тези при­ятни неща заедно. Никакви зли твари не спо­хож­даха доли­ната…”

Хобит, Глава 3
“Кратък Отдих”

Rivendell

...The house of Elrond was perfect, whether you liked food, or sleep, or work, or story-telling, or singing, or just sitting and thinking best, or a pleasant mixture of them all. Evil things did not come into that valley...”

The Hobbit, Chapter 3
“A Short Rest”

Планинската пътека

…Много пътища водеха към тези пла­нини и много про­ходи ги пре­си­чаха. Но пове­чето от пъти­щата бяха измамни и водеха към някое глухо място или към дъл­бока про­паст, а в голяма част от про­хо­дите деб­неха най-раз­лични стра­хо­тии и беди…”

Хобит, Глава 4
“Над хълм или под хълм”

The Mountain Path

...There were many paths that led up into those mountains, and many passes over them. But most of the paths were cheats and deceptions and led nowhere or to bad ends; and most of the passes were infested by evil things and dreadful dangers....” 

The Hobbit, Chapter 4
“Over Hill and Under Hill”

Картата на Трор

” — Върху Пла­ни­ната е нари­су­ван един червен дракон — каза Балин, — но няма да ни е трудно да го открием и без тази рисунка, стига само да стиг­нем дотам.
— Има обаче нещо, което не забе­ля­захте — каза въл­шеб­ни­кът, — и това е тай­ният вход…”

Хобит, Глава 1
“Нео­чак­вани гости”

The Thror’s Map

...There is a dragon marked in red on the Mountain,’ said Balin, ‘but it will be easy enough to find him without that, if ever we arrive there.’ ‘There is one point that you haven’t noticed,’ said the wizard, ‘and that is the secret entrance...”

The Hobbit, Chapter 1
“An Unexpected Party”

Tolkien's Drawing of Mirkwood

Мраколес

…Поня­кога тъни­чък слън­чев лъч, успял да намери про­лука между лис­тата и да се про­мъкне през спле­те­ните клони и вейки, се изпреч­ваше пред тях, прозра­чен и сияен. Това обаче се случ­ваше рядко и скоро съвсем престана да се случва…”

Хобит, Глава 8
“Пепе­руди и паяци”

Mirkwood

...Occasionally a slender beam of sun that had the luck to slip in through some opening in the leaves far above, and still more luck in not being caught in the tangled boughs and matted twigs beneath, stabbed down thin and bright before them. But this was seldom, and it soon ceased altogether...”

The Hobbit, Chapter 8
“Flies and Spiders”

Tolkien's Drawing of the Elven Kingdom

Портата на краля на елфите

…Елфите пазачи изпра­виха плен­ни­ците пред краля и макар че им хвърли нед­ру­же­лю­бен поглед, той нареди да ги раз­вър­жат, за да не се измъч­ват повече.
— Освен това тук съвсем не е нужно да стоят вър­зани — добави той. — За онези, които веднъж са влезли през въл­шеб­ните ми порти, няма изли­зане…”

Хобит, Глава 9
“Сво­ен­рав­ните бурета”

The Elven King’s Gate

...The prisoners were brought before him; and though he looked grimly at them, he told his men to unbind them, for they were ragged and weary. ‘Besides they need no ropes in here,’ said he. ‘There is no escape from my magic doors for those who are once brought inside...”

The Hobbit, Chapter 9
“Barrels out of Bond”

Колибите на елфите-салджии

…Водите на реката се раз­ли­ваха наши­роко по рав­ните земи наоколо, раз­де­лени на сто­тици лъка­ту­шещи ручей­чета, като тук-там изчез­ваха в блата и езерца, осеяни с ост­ров­чета. По сре­дата обаче про­дъл­жа­ваше да се носи буйно и пен­ливо тече­ние. А някъде в дале­чи­ната, укрила върха си под раз­по­къ­сан облак, се въз­пра­вяше Пла­ни­ната…”

Хобит, Глава 10
“Сър­дечно посре­щане”

The Huts of the Raftelves

...The lands opened wide about Bilbo, filled with the waters of the river which broke up and wandered in a hundred winding courses, or halted in marshes and pools dotted with isles on every side; but still a strong water flowed on steadily through the midst. And far away, its dark head in a torn cloud, there loomed the Mountain!...”

The Hobbit, Chapter 10
“A Warm Welcome”

Tolkien's Drawing of a Mountain

Главната порта

…Чети­ри­мата разуз­на­вачи не посмяха да про­дъл­жат по-ната­тък към Пор­тата, а пред­паз­ливо се прибли­жиха до края на южното раз­кло­не­ние и оттам, скрити зад една канара, над­ник­наха към тъмния отвор, зейнал в една отвесна скала. От него изблик­ваха водите на Тича­щата река, а над тях се виеха черен дим и облаци пара.

Нищо не помръд­ваше в тази пустош освен водите и изпа­ре­ни­ята; от време на време само пре­ли­таше по някоя зло­веща черна врана и при­съ­е­ди­ня­ваше острия си крясък към моно­тон­ния шум от плис­ка­щата се между камъ­ните вода. Балин потръпна…”

Хобит, Глава 11
“На прага”

The Front Gate

...They did not dare to follow the river much further towards the Gate; but they went on beyond the end of the southern spur, until lying hidden behind a rock they could look out and see the dark cavernous opening in a great cliff-wall between the arms of the Mountain. Out of it the waters of the Running River sprang; and out of it too there came a steam and a dark smoke.

Nothing moved in the waste, save the vapour and the water, and every now and again a black and ominous crow. The only sound was the sound of the stony water, and every now and again the harsh croak of a bird. Balin shuddered...”

The Hobbit, Chapter 11
“On the Doorstep”

Пре­по­ръч­вам тази книга на всеки, който иска да научи в повече детайли за само­бит­ното рису­ване на Толкин посве­тено на най-извес­т­ната му творба „Хобит“. 

В тази книга ще наме­рите: ► Всички илюс­т­ра­ции напра­вени от Толкин, вклю­чи­телно и непуб­ли­ку­вани вари­анти. ► Всички изоб­ра­же­ния са ска­ни­рана от оригиналите—виждат се дори начал­ните очер­та­ния с молив под боите и мас­ти­лото. ► Как Толкин успява да убеди изда­теля си (George Allen & Unwin) да отпе­чата илюс­т­ра­ци­ите му въп­реки оскъ­пя­ва­нето на кни­гата.

1

Петър Петров – автор

Не е необходимо един обект да бъде реален, за да бъде счетен за архитектурно наследство. За поколенията от читатели на Толкин, местата от книгата “Хобит” (и още повече от книгата “Властелинът на пръстените”, която е извън обхвата на тази статия) са не по-малко познати и обичани от който и да било обект от списъка на световното културно наследство. Те са заредени със същия дух на приключение и мистерия, както пирамидите в Гиза , акрополът в Атина, или колизеумът в Рим. Измисленият свят създаден от Толкин притежава всички характеристика на културното наследство без една—че не съществува. 

Подкрепете ме

Благодарност за: Gábor Orbán и Neda Starkl

Запиши са за имейл бюлетин

• Не пропускай следващата страхотна статия !
• Новини около Невидимата КРЕПОСТ
• Бонус материали !

A bird holding an envelope

👋 Здравейте,
Аз съм Петър Петров, създателят на сайта Невидима КРЕПОСТ. Тук публикувам авторски статии 📝 за паметниците на кул­турата и забележител­ните места.

Искам да Ви покажа вълнуващи неща,
там където не сте и предполагали,
че може да има нещо вълнуващо !

Намирам историите, за които разказвам в тъмните и позабра­вени мини ⚒ на кул­турното наследство.

Там, те представляват нешлифовани диа­манти 💠, които аз внимателно ще подбера, ще ги отделя от ненужния мате­риал, ако е необхо­димо дори ще ги взривя 💥, а после ще ги оформя и полирам, за да Ви покажа тяхната скрита ценност💍.

Последвайте Невидимата КРЕПОСТ в социалните мрежи; не пропускайте след­ващите невероятни статии:

Support

Подкрепете работата ми да популяризирам културното наследс­тво с еднократно или повтарящо се дарение в Buy me a coffee 👍
A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускай следващата страхотна статия !

Тази статия е изписана с шрифт на кирилицата, създадена в синхрон с българските традиции в типографията.

Quiz

Све­тов­ното наслед­сво на ЮНЕСКО в Бъл­га­рия

5
Стенописна украса в копола с изписани прозорци в бароков стил

Прозорците на Старата Джамия

Музеят на рели­ги­ите в Стара Загора е няко­гашна джамия, пост­ро­ена върху руи­ните на църква, където преди това е имало римски храм на тра­кийс­кия конник.

5
A bird holding an envelope

Запиши са за
имейл бюлетин

Не пропускай следващата страхотна статия !

Този сайт използва "бисквитки" (cookies). Чрез посещението на сайта Вие се съгласявате "бисквитките" да бъдат използвани за изготвяне на анализи, персонализиране на съдържанието, и реклама. / This website uses cookies. By using this site you agree to the use of cookies for analytics, personalized content, and ads.