fbpx
Искам да Ви покажа въл­ну­ващи неща . . .

. . . там, където не сте и предполагали, че може да има нещо вълнуващо!

— Здра­вейте, аз съм Петър Петров, осно­ва­теля на сайта Неви­дима Крепост. Тук пуб­ли­ку­вам автор­ски статии на тема памет­ници на кул­ту­рата и забе­ле­жи­телни места от стра­ната. Моята цел е да попу­ля­ри­зи­рам културното наслед­с­тво и да насър­ча­вам него­вото опазване.

Повече за мен

Темата за културното наслед­с­тво винаги ме е съпът­с­твала. Успях да го видя по много начини и да натру­пам раз­но­об­разни впе­чат­ле­ния, които са вдъх­но­ве­ни­ето за съз­да­ва­нето на този сайт. 

Аз съм архи­тект и още като сту­дент люби­мите ми пред­мети бяха исто­рия на архи­тек­ту­рата и изкус­т­вото. В послед­с­твие спе­ци­а­ли­зи­рах опаз­ване и кон­сер­ва­ция в катедра “Исто­рия и теория на архи­тек­ту­рата” в УАСГ. Ста­жу­вах в Наци­о­нал­ния Инс­ти­тут за Нед­ви­жимо Кул­турно Наслед­с­тво (НИНКН) и учас­т­вах в архе­о­ло­ги­чески разкопки. 

Пред­ста­вих дип­лом­ната си работа, проект за реви­та­ли­за­ция на софийс­кия манас­тир св. Мария Маг­да­лина на еже­год­ната кон­фе­рен­ция за кул­турно наслед­с­тво и нови тех­но­ло­гии във Виена (CHNT), където спе­че­лих награ­дата за най-добър плакат и кратък разказ. 

Завър­ших втора магис­т­ра­тура в УАСГ по екс­пе­ри­мен­тал­ната програма “Архи­тек­турна Теория и Кри­тика”. Дип­ло­ми­рах с магис­тър­ска теза на тема, свър­зана с проб­ле­мите при рес­тав­ра­ци­ята на сред­но­ве­ковни кре­пости у нас. 

В прак­ти­ката си като архи­тект съм рабо­тил по раз­лични про­екти свър­зани с нед­ви­жими кул­турни цен­ности. Учас­т­вал съм в архи­тек­турни засне­ма­ния, фасадни рес­тав­ра­ции, про­екти за пре­ус­т­ройс­тво, като и кон­сер­ва­ция и адап­та­ция на архе­о­ло­ги­чески обекти. 

Учас­т­вал съм в мно­жес­тво общес­т­вени обсъж­да­ния, обу­че­ния и меж­ду­на­родни програми свър­зани с опаз­ва­нето на архи­тек­тур­ното наслед­с­тво. Най-фор­ми­ращи за мен бяха две пъту­ва­ния до Алба­ния, в Шкодра и Берат, по програ­мата Кул­турно Наслед­с­тво без Гра­ници (CHwB) и едно пъту­ване до Фран­ция по програма на Union REMPART

Аз съм лицен­зи­ран екс­кур­зо­вод към Минис­тер­с­тво на Туризма и съм вписан в Наци­о­нал­ния Турис­ти­чески Регис­тър. Про­веж­дам тема­тични оби­колки по забе­ле­жи­телни обекти в София и Плов­див и кратки пъту­ва­ния из стра­ната. Това ми дава въз­мож­ност да видя наслед­с­твото през погледа на туриста, който без да е спе­ци­а­лист е привле­чен от него­вото очарование. 

През послед­ните няколко години работя като водач и коор­ди­на­тор на групи от добро­волци към орга­ни­за­ци­ята European Heritage Volunteers. С добро­вол­ците осъ­щес­т­вя­ваме прак­ти­чески дей­ности по кон­сер­ва­ция и рес­тав­ра­ция на памет­ници на кул­ту­рата из Европа (някои от които са впи­сани в спи­съка на Све­тов­ното Наслед­с­тво на ЮНЕСКО). Водил съм групи в Гер­ма­ния, Алба­ния, Русия, Арме­ния, но и у нас (пър­вият бъл­гар­ски проект по тази програма беше теренна кон­сер­ва­ция на бази­ли­ката в кре­постта Пал­ма­тис; про­че­тете ста­ти­ята ми за нея тук).

Аз съм част от екипа, който издава вес­т­ника European Heritage Times. Това е плат­форма за млади спе­ци­а­листи, които имат въз­мож­ност да пуб­ли­ку­ват автор­ски исто­рии свър­зани с културното наслед­с­тво. Всяка година орга­ни­зи­раме обу­че­ния за писане и тема­тични пъту­ва­ния. След­ва­щият брой на вес­т­ника е пла­ни­ран за есента на 2021г. и ще бъде на тема индус­т­ри­ално наследство. 

Послед­вайте ме в лич­ните ми соци­ални мрежи, нека да бъдем приятели:

Мотивация

Съз­да­дох този сайт Неви­дима Крепост, за да раз­кажа за впе­чат­ле­ни­ята си от културното наслед­с­тво. Но го напра­вих и като предизвикателство.

Често в меди­ите се културното наслед­с­тво при­със­тва като сен­за­ци­онна новина за раз­ру­шена сграда памет­ник на кул­ту­рата или няка­къв друг скан­дал. Обик­но­вено минис­тъ­рът на кул­ту­рата оби­каля сту­ди­ата, за да си посипва гла­вата с пепел. 

При все че въп­роси са важни, това което липсва е разказ, а защо всъщ­ност се опазва наслед­с­твото. Каква е него­вата цен­ност, и защо е скан­дално да не го пазим. 

Невидимата Крепост е предиз­ви­ка­тел­с­тво, на първо място защото искам да открия онези неща, които са въл­ну­ващи, които фор­ми­рат цен­ността, които не се виждат на пръв поглед. Това е и жанрът на неху­до­жес­т­ве­ната лите­ра­тура, но под­не­сена по худо­жес­т­вен начин (creative non-fiction). От тук идва и мото под което пиша: “Искам да Ви покажа въл­ну­ващи неща, там където не сте и пред­по­ла­гали, че може да има нещо вълнуващо”. 

Научете повече за Невидимата Крепост, в това число каква е сим­во­ли­ката на логото в стра­ни­цата За Кре­постта

Публикации

В сайта Неви­дима Крепост пуб­ли­ку­вам автор­ски статии на тема памет­ници на кул­ту­рата и забе­ле­жи­тел­ните места. Освен това имам пуб­ли­ка­ции и на други места. Някои са онлайн, други са печатни изда­ния. Раз­гле­дайте ги:

Контакти

Не се коле­байте да ми пишете във фор­мата за кон­такти или в личите ми соци­ални мрежи. Изпра­тете ми Вашите въп­роси, мнения, комен­тари, и критика. 

Форма за Контакти

Пишете ми в личните ми социални мрежи

A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускайте следващата невероятна стаия!

Категории

Знак за категория Пътеводител, който изобразява карта с отбелязан маршрут.

Пътеводител

Обиколка из забележителни места и обекти паметници на културата

Знак за категория Обсерватория, който изобразява летящ балон с кош.

Обсерватория

Наблюдения във формата на есета “над” културното наследство

Знак за категория Дело, който изобразява развято знаме.

Дело

Разкази за вдъхновяващи личности, които опазват културното наследството

Etsy

Подкрепете ме - купите плакат "Старинен Град НЕСЕБЪР":

Buy me a coffee

57 от 120 EUR (€)

ЦЕЛ: Помогнете ми да покрия разходите за поддържането на сайта Невидима Крепост за една година, които включват домейн, хостинг план, и платени приложения.

A bird holding an envelope

Запишете са за имейл бюлетин

Не пропускайте слеващата невероятна статия !

С използването на сайта Невидима Крепост, Вие се съгласявате, че сайтът използва бисквитки (cookies) с цел подобряване на съдържанието и функционалността. Научете повече в Общите условия.