fbpx

Авторите от Матурата

Събота, един час подир пладне, хора започват да се скупчват пред малкия павилион читАлнЯта в градската градина на Народния театър. Писателят Александър Шпатов, с възрожденски плам ги приветства на поредната литературна обиколка из софийските улици.
Снимка от Стара София на сладкарница Цар Освободител
Снимка от Стара София на сладкарница Цар Освободител с логото на Литературната карта

Какво е литературен тур?

Лите­ра­тур­ните турове са познат жанр на град­с­ките турис­ти­чески разходки. Те пред­став­ля­ват обиколка по места свързани с  живота и твор­чес­т­вото на известни писатели. Репери на такива обиколки са най-често къщи-музеи, театри, биб­ли­о­теки, кни­жар­ници, понякога барове и гос­тил­ници, статуи в паркове, а много често и гробници или каменни плочи с епитафии. По целия свят има такива турове. Например разходка из Ваймар от къщата на Шилер до къщата на Гьоте; пиене на тъмна бира в окс­форд­ски бар на няко­гаш­ната маса на Толкин и Луис; изкач­ване на кула на площада в испан­с­кото градчето Алкала де Анарес, от където се посочва родната къща на Мигел де Сер­ван­тес. 

От няколко години подобна тема­тична разходка се провежда и в София. Ура! Орга­ни­зи­рана е от “Сдру­же­ние за градски читални”, а неин гид е писа­те­лят Алек­сан­дър Шпатов. Софийс­кият лите­ра­ту­рен тур прилича на сложна пиеса в много действия. В главни роли са пат­ри­ар­хът Иван Вазов, щас­т­ли­ве­цът Алеко Кон­с­тан­ти­нов, майстор на късия разказ Йордан Йовков, и още много други бъл­гар­ски класици, в това число Елин Пелин, Никола Вапцаров, Христо Смир­нен­ски, Димитър Димов, Гео Милев и т.н. В под­дър­жа­щите роли се явяват леген­дарни софийски книжари, кни­го­пе­ча­тари, и сло­вос­ла­га­тели. Има и епи­зо­дични образи — разни министри, посла­ници, и Негово Вели­чес­тво Фер­ди­нанд.

Хора се събират пред павилиона на читалнята, Александър Шпатов ги приветства.

Сборният пункт, читАлнЯта е турис­ти­ческа инфо­точка, модерна градска читалня и едно от все по-любимите места в Град­с­ката градина на София! / Снимка: “Сдру­же­ние за градски читални”
Чети нататък→

Идеята за тази обиколка идва покрай друг проект на сдру­же­ни­ето, така наре­че­ната “Лите­ра­тур­ната карта на София”. Това е карта, на която се отбе­ляз­ват улици, площади, мону­менти, и въобще обекти свързани с лите­ра­тур­ното твор­чес­тво. В процеса на със­та­вяне на картата се оформя и идеята, тя да бъде попу­ля­ри­зи­рана чрез тема­тични разходки. Още след про­веж­да­нето на първите турове, се уста­но­вява, че инте­ре­сът не е малък, а отзивите са въз­тор­жени. И така трета поредна година турът про­дъл­жа­ват да привлича нови посе­ти­тели под загла­ви­ето “Лите­ра­турни Разходки из София”.

Този успех има своята тайна, различна от посто­ян­с­т­вото и любоз­на­ни­ето на орга­ни­за­то­рите. Тя е щас­т­ли­вата ком­би­на­ция от история и струк­тура на сто­лич­ния град. Нещо повече, самата София влиза в ролята на “раз­каз­вач”, мета-автор на соб­с­тве­ната си лите­ра­турна хроника. Какво означава това?

Архивна карта на София, отбелязан е площад "Под игото"

Преди 1944г., насто­я­щият пл. „Папа Йоан Павел II“ е носел името на романа “Под Игото” от Иван Вазов. Чети нататък→

София, старият разказвач

София предлага една добра въз­мож­ност за раз­гръ­щане на богата тема­тична обиколка посве­тена на писатели. При­чи­ните са най-малко две: (1) всички бъл­гар­ски класици, почти без изклю­че­ния са живеели в София във времето, когато (2) градът е бил много по-малък от сега, ком­пак­тен. 

Макар и твор­чес­т­вото на много автори да не е свързано със София, самите те, по всяка веро­ят­ност са пре­би­ва­вали в сто­ли­цата. Чудесен пример за това е Йордан Йовков, който описва неволите на бъл­гар­с­кото село в безброй къси разкази и нито ред за София, макар да е живял там. Това не трябва да учудва никого. Общес­т­ве­ният живот е врял и кипял тъкмо в София. Тук са били със­ре­до­то­чени големите кни­го­из­да­тели, книжари, биб­ли­о­те­кари. Градът е бил локо­мо­ти­вът на просвет­ното дело. Да живее в София е било до голяма степен необ­хо­ди­мост, за всеки амби­ци­о­зен автор. А за нас, това е удобство! В един град да са събрани автори от Матурата ! 

И този град не е бил особено голям. Общес­т­ве­ният живот в Стара София е бил заключен между Орлов мост и Лъвов мост, и толкоз. Минава се за половин час и нещо с бързи крачки. Ето защо инте­рес­ните обекти свързани с лите­ра­ту­рата са раз­по­ло­жени на ком­фор­тно пеше­ходно раз­сто­я­ние. Това прави съвсем възможно за два часа, два часа и половина да се посетят много обекти, без преумора. 

Може би има и една трета харак­те­рис­тика, която превръща София в златна лите­ра­турна мина: (3) препрат­ките към писатели, наши и чужди се срещат на всеки ъгъл. Например, в София същес­т­ву­ват най-малко 300 улици, които носят имена на автори, филолози, и лите­ра­турни герои. София е и един­с­т­ве­ния град, който може да се изтъкне и с цели квартали, които носят имена на автори! Например кв. Яворов, кв. Смир­нен­ски, кв. Христо Ботев и др.

Кафенетата

Вероятно, ако се направи анализ на беседата от Лите­ра­тур­ната разходка, с поло­жи­тел­ност ще се установи, че най-често сре­ща­та­нат дума е “кафене”. Алек­сан­дър Шпатов разкрива много при­чуд­ливи под­роб­ности около живота на бъл­гар­с­ките автори, който като че ли задъл­жи­телно са се случили в някое емб­ле­ма­тично кафене.

Твърде често, когато се говори за живота на писатели се обръща пре­ка­лено голямо внимание на къщите или квар­ти­рите, в които те са пре­би­ва­вали. Макар да е любо­питно е да се види стола, на който е задрям­вал въп­рос­ният писател, зака­чал­ката, от която е висяло палтото му, или да се открехне чек­ме­джето, където е държал тефтера си, много повече бихме научили за нрава му, за вът­реш­ния му свят не от къщата-музей, а от случките по кафе­не­тата. 

На масите по кафе­не­тата са напис­вани първите чер­но­вите на не малко зна­ме­нити творби или са се оформяли образите на най-ярките герои. Ей така, докато се обсъжда поли­ти­ката, докато се играе табла, чете се на глас пресата, или се пие содичка. По кафе­не­тата е ставало хода­тайс­т­вото и са се уго­ва­ряли тиражите. Дума да няма, кафенето е било фейсбука на епохата.

Голяма част от тези емб­ле­ма­тични места днес за жалост не същес­т­ву­ват (освен по архив­ните снимки). Но това не спира Алек­сан­дър Шпатов да посочи местата, където са се намирали и да ни пренесе в тяхната атмос­фера. Да речем, на Бохемско кафене “Бамбука”, екс­клу­зив­ният “Юнион Клуб”, виен­с­кият рес­то­рант “Под липите”, или обгър­на­тата в легенди слад­кар­ница “Цар Осво­бо­ди­тел”. Но най-много са ми на сърце исто­ри­ите от армен­с­кото кафене:


Черната ламарина над оджака служеше на Хогаса за кафе­джийски тефтер. По нея той отбе­ляз­ваше с тебешир бор­чо­вете на беле­жи­тите клиенти. На нео­бик­но­ве­ния тефтер например е записано: „Бабич даваш 3 к. додата ино“. Това означава „Артистът Рибаров („бабич“ – едър, силен човек) дължи три кафета и една сода“. Или: „Кавалер грош ту, та 30 каф. пла.“, което означава: „Георги Попов Кава­ле­ров дължи 30 стотинки от игра на табла, а питото от него кафе някой му го е платил.

Цитат от Ст. Чилин­ги­ров, из атмос­фе­рата в про­чу­тото Арменско кафене.

Авторите от Матурата

Добре дошли на най-популярния литературен тур у нас
Дело
Литературните разходки из София се провеждат всяка събота от 13:00 часа, на цена 10 лв., началната точка е пред павилиона читАлнЯта в Градската градина на Народния театър. За актуална информация проверете във фейсбук @Gradski.Chitalni и сайта на “Сдружение за градски читални” | Литературна Карта на София | Заглавна снимка: www.stara-sofia.com

Тази статия е публикувана с благодарност за:
Gábor Orbán и Neda Starkl

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускай слеващата страхотна статия !

A bird holding an envelope

Стани Patron

Подкрепи Невидимата КРЕПОСТ

Предлагам ти да подкрепиш сайта Невидимата КРЕПОСТ и моята работа да съставям статии за паметниците на културата и забележителните места, като се запишеш за Patreon абонамент.

Patreon е платформа, чрез която фенове, могат да спонсорират независими писатели, художници, музиканти, подкрепяйки тяхната творческа дейност, и по този начин да се превърнат в „Покровители на изкуствата и литературата!

Ако се запишеш за Patreon абонамент не само ще помогнеш проекта Невидимата КРЕПОСТ да се развива, но и ще получиш страхотни бонуси, например достъп до допълнителни материали и участие в анкети за това, кои да бъдат следващите теми в сайта.

Избери едно от нивата по долу и стани ПосетителПътешественик, или Изследовател !

Избери степен:

ПОСЕТИТЕЛ

— Visitor —

$2 на месец*

• Бонус Материали:
Отвори бонус Patron-Only материали, които допълват основните статии.

ПЪТЕШЕСТВЕНИК

— Traveller —

$5 на месец*

• Допитване: Участвай в регулярни Patron-Only анкети за това кои да бъдат следващите теми в сайта.

• Бонус Материали:
Отвори бонус Patron-Only материали, които допълват основните статии.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

— Explorer —

$10 на месец*

• Мърч: Вземи трите плаката, които са част от колекцията Старинен град Несебър, по пощата, отпечатани с висока резолюция.

• Допитване: Участвай в регулярни Patron-Only анкети за това кои да бъдат следващите теми в сайта.

• Бонус Материали:
Отвори бонус Patron-Only материали, които допълват основните статии.

* Обърнете внимание, че това е месечна онлайн транзакция. Вашата банкова карта се таксува на първо число всеки месец. Може да прекратите абонамента по всяко време и по всякаква причина.

Изтегли Patreon mobile app

Сподели

Авторите от Матурата

Сподели

Авторите от Матурата

Запиши са за
имейл бюлетин

A bird holding an envelope

Не пропускай слеващата страхотна статия !

Последвай

Подкрепи
Невидимата КРЕПОСТ

Изтегли приложението 
App Storр, Google Play.

Запиши са за
имейл бюлетин

A bird holding an envelope

Не пропускай слеващата страхотна статия !

Последвай

Запиши са за
имейл бюлетин

A bird holding an envelope

Не пропускай слеващата страхотна статия !

Последвай

Този сайт използва "бисквитки" (cookies). Чрез посещението на сайта Вие се съгласявате "бисквитките" да бъдат използвани за изготвяне на анализи, персонализиране на съдържанието, и реклама. / This website uses cookies. By using this site you agree to the use of cookies for analytics, personalized content, and ads.