Ателие

За онаг­ле­дя­ване на статиите, които пиша много често изра­бот­вам авторски графични мате­ри­али като например: илюс­т­ра­ции, инфог­ра­фики, схеми и т.н. Запо­вя­дайте в раздела Ателие, за да раз­гле­дате най-спо­луч­ли­вите от тях, подобно на изложба. 

Много от нещата тук са част от мър­чан­дайз програ­мата на Невидимата КРЕПОСТ и има начин да ги вземете като супер сувенир 🙂

Петър
Автор

Колекция от Плакати с Избрани Сред­но­ве­ковни Църкви от Старинен град НЕСЕБЪР

Св. Архан­гели Михаил и Гавриил (30x40cm)
Христос Пан­ток­ра­тор (30x40cm)
Св. Йоан Али­тур­ге­тос (30x40cm)

Прочети още за:

Несебър е едно уникално място. Ще започна от тук, Несебър пред­став­лява едно чудо на геог­ра­фи­ята, това е един малък скалист полу­ос­т­ров в Черно море, който е свързан със сушата посред­с­твом тесен провлак и прилича на огромен кораб, все едно завързан за брега. 

Про­че­тете повече в статията ми:
Ако Несебър беше Помпей

Първите засел­ници са се появили в Брон­зо­вата епоха, което е преди около 3200 години. От тогава Несебър същес­т­вува като приста­ни­щен град, който е упоменат с Главна буква по всички древни карти! Днес, на пръв поглед град­с­кият пейзаж по нищо не се отличава от типич­ните Въз­рож­ден­ски селища със стари къщи и лабиринт от кал­дъ­ръ­мени улици. Обаче раз­хож­дайки се из града, посе­ти­те­лят е поразен с каква леснина намира следи от времето на и на Древна Елада, и на Второто Бъл­гар­ско Царство, и на Визан­тийс­ката империя. 

Животът в Несебър не е пре­къс­вал, а е пре­ми­на­вал в отдел­ните исто­ри­чески епохи, и което е по-нео­би­чайно, като е запазвал при­ем­с­т­ве­ност. По тази причина Старинен град Несебър е включен в Списъка на Све­тов­ното Културно Наслед­с­тво на ЮНЕСКО. 

Най-уди­ви­тел­ното богат­с­тво без­спорно пред­став­ля­ват сред­но­ве­ков­ните църкви. Със своите богати фасади, те изглеж­дат като “Бла­го­род­ници, раз­хож­дащи се из тълпата”. Заели са стра­те­ги­чески места; намираме ги по пло­ща­дите, кръс­то­ви­щата, и крайб­реж­ните алеи.

Про­че­тете повече в статията ми:
Ако Несебър беше Помпей

Всеки плакат изоб­ра­зява кон­к­ретна църква от Старинен град Несебър, без обаче да е точна рисунка или мащабен чертеж. На плаката се явява един странен образ, който улавя спомена от посе­ще­ни­ето на кон­к­рет­ната църква.

В този образ ще забе­ле­жите най-харак­тер­ните елементи за съот­вет­ния обект; много често те се намират дори по раз­лич­ните фасади. В плаката, тези елементи се наслаг­ват в една равнина и обра­зу­ват една ком­по­зи­ция.  

Вни­ма­телно ги раз­гле­дайте. Въпреки че еле­мен­тите следват ясни правила, има няколко неточ­ности, които съм оставил нарочно. Те нару­ша­ват уста­но­ве­ния ритъм и развалят иде­ал­ната подредба. Но така се прави, според бъл­гар­с­ката традиция, за късмет.

Сред­но­ве­ков­ните църквите в Несебър при­над­ле­жат към един общ архи­тек­ту­рен стил известен като Живо­пис­ният стил. Те са скромни по размери, обаче богати по деко­ра­ция. 

Фасадите не са в никакъв случай плоски. Те са щедро раз­но­об­ра­зени с архи­тек­турни орна­менти, за да се постигне един впе­чат­ля­ващ деко­ра­ти­вен ефект. Сред най-често сре­ща­ните мотива лесно ще се изброят: слепите ниши, поре­ди­ците от свързани арки във вид на фриз, които често пъти са стъпили и на дребни конзолки, както и паната с гео­мет­рични фигури обра­зу­вани от малки тухлички. Цялата ком­по­зи­ция е обо­га­тена с включ­ва­нето (тук и там) на части от по-ранни раз­ру­шени сгради, или с така наре­че­ните сполии. Фасадите на една и съща църква никога не са еднакви. Тези които са изложени на пряк поглед откъм пло­щад­ните прост­ран­с­тва са по-боато изпъл­нени, в контраст с другите, които гледат към стра­нич­ните улици. 

Цве­то­вете пред­став­ля­ват естес­т­ве­ните цветове на мате­ри­а­лите: бял камък, червена тухла, и жълто-сив варовик. Към тях се добавят и харак­тер­ните гле­джо­сани кера­мични орна­менти във формата на лалета, розети, и панички, надлежно боя­ди­сани в искрящо зелено.

Прочети още