Бонус материали

Това е спе­ци­ална секция, която е достъпна само за хора с Patreon або­на­мент. Тук се намират бонус мате­ри­али, свър­зани с основ­ните статии, като напри­мер:

Стани Patron

Присъедини се към Patreon! Подкрепи моята работа и сайта Невидимата КРЕПОСТ ...

... и освен благо-дарности, ще получиш и невероятни бонуси.

Пред­ла­гам ти да под­кре­пиш сайта Невидимата КРЕПОСТ и моята работа да със­та­вям статии за памет­ни­ците на кул­ту­рата и забе­ле­жи­тел­ните места, като се запишеш за Patreon або­на­мент.

Patreon е плат­форма, чрез която фенове, могат да спон­со­ри­рат неза­ви­сими писа­тели, худож­ници, музи­канти, под­кре­пяйки тяхната твор­ческа дейност, и по този начин да се пре­вър­нат в „Покро­ви­тели на изкус­т­вата и лите­ра­ту­рата!

Ако се запишеш за Patreon або­на­мент не само ще помог­неш проекта Невидимата КРЕПОСТ да се развива, но и ще получиш стра­хотни бонуси, напри­мер достъп до допъл­ни­телни мате­ри­али и участие в анкети за това, кои да бъдат след­ва­щите теми в сайта.

Избери едно от нивата по долу и стани Посе­ти­тел, Пъте­шес­т­ве­ник, или Изсле­до­ва­тел !

Избери Степен:

ПОСЕТИТЕЛ

— Visitor —

$2 на месец*

• Бонус Мате­ри­али: Отвори бонус Patron-Only мате­ри­али, които допъл­ват основ­ните статии. 

ПЪТЕШЕСТВЕНИК

— Traveller —

$5 на месец*

• Допит­ване: Учас­т­вай в регу­лярни Patron-Only анкети за това кои да бъдат след­ва­щите теми в сайта. 

• Бонус Мате­ри­али: Отвори бонус Patron-Only мате­ри­али, които допъл­ват основ­ните статии. 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

— Explorer —

$10 на месец*

• Мърч: Вземи трите плаката, които са част от колек­ци­ята Ста­ри­нен град Несебър, по пощата, отпе­ча­тани с висока резо­лю­ция.  

• Допит­ване: Учас­т­вай в регу­лярни Patron-Only анкети за това кои да бъдат след­ва­щите теми в сайта. 

• Бонус Мате­ри­али: Отвори бонус Patron-Only мате­ри­али, които допъл­ват основ­ните статии. 

* Обър­нете вни­ма­ние, че това е месечна онлайн тран­зак­ция. Вашата банкова карта се таксува на първо число всеки месец. Може да прекра­тите або­на­мента по всяко време и по вся­каква причина.  

Изтегли мобилното приложение на Patreon