Майсторът Книговезец

Това е Стопан и Стопан е кни­го­ве­зец. Стопан изра­ботва тефтери—убежища за мисли, където спо­ме­ните да се укрият от Златните Вет­ро­вете на Забра­вата, които навяват върху тях златна шума от листа и полека-лека ги затулват с нея, докато не пре­вър­нат миналото в тиха поляна, без история.

Майс­то­рът Книговезец—Стопан в своята рабо­тил­ница / Снимка: Димитър Тенев

Стопан прави теф­те­рите от яка пре­со­вана хартия, козя кожа, здрави канапи, а накрая ги изку­су­рява с украси от скъ­по­ценни камъни и злато. Работи с увле­че­ние и усърдие, смело, с уверени движения, без да се помайва, защото колкото повече трябва да бърза, толкова повече се разпалва, идват му ту непо­до­зи­рани идеи, ръката му става сигурна, а погледът—точен и теф­те­рите добиват такива хубави форми, каквито той не би могъл да направи и при най-бавната и вни­ма­телна работа.

Ще рече човек, че книгите сами му под­сказ­ват къде да ги прегъне, с какви багри да ги нашари, и какви закоп­чалки да им тури. Той ли ги майстори по своя воля, или те го имат за свой инс­т­ру­мент, чрез който се появяват, за да ни служат като пазители на нашите мисли?

СБИРКА “СТЪЛПОВЕ”  Всеки тефтер е шит с ленен конец на 5 канапа и е съставен от 12 коли по 32 страници, съот­ветно книжното тяло е с общ обем от 384 страници / Снимка: Димитър Тенев

Какво ще пише в тефтера?

Пред­ста­вям си един пъте­шес­т­ве­ник, който ще опише непоз­ната страна, в която се е изгубил. Пред­ста­вям си един поет, който ще съчинява стихове, но те ще са без рими, с много зачер­к­нати думи и поправки между редовете. Художник, който ще скицира неясни силуети, за които после ще излъже, че ги е видял в съня си. Пред­ста­вям си баба, която с големи букви грижливо ще описва рецепти за компоти. Пред­ста­вям си и кръчмар, който ще си смята вере­си­ите. Всеки ще попълва теф­те­рите по свой неп­ред­с­ка­зуем начин.

— Или пък, тефтерът ще остане празен!

Пред подобна книга същес­т­вува едно трудно пре­одо­лимо стра­хо­по­чи­та­ние. Всичко което решим да запишем ще ни се стори твърде обик­но­вено за такава спе­ци­ална тетрадка. Ще започнем да се чудим над пра­во­писа и всеки ред ще ни се вижда, че е станал грозен. И до колкото е вярно, че най-трудното е началото, няма да има по-страшно от белия лист. Ще отнеме време докато се прест­ра­шим и започнем да пишем с уве­ре­ност. Да се разпалим, дето му е думата, за да ни дойдат непо­до­зи­ра­ните идеи.

СБИРКА “СТЪЛПОВЕ”  Повър­х­ността е тре­ти­рана с воден разтвор на шеллак и позла­тена с 23.5 каратов златен лист / Снимка: Димитър Тенев

СБИРКА “СТЪЛПОВЕ”  Обковите и закоп­чал­ките са изра­бо­тени от проба 950 сребро, а обрезите са напръс­кани с разтвор от калиев пер­ман­га­нат за деко­ра­ция / Снимка: Димитър Тенев

Правилата на занаятя

Образът на теф­те­рите ни отпраща към полум­рака на мона­шес­ките килии от сред­но­ве­ков­ните манас­тири. Там подобни книги пре­би­ва­ват в недос­тъ­пен, блестящ ореол на дъл­го­веч­ност и традиция. Умението да се прешиват тъй изкусно стра­ни­ците, което Стопан е възродил е изуми­телно. Но по-изуми­телна е неговата смелост въобще да се захвани с тая нео­би­чайна задача да прави худо­жес­т­вена под­вър­зия в 21 век.

Стопан е самоук майстор. Така и не успял да намери при кого да чиракува, затова сам на себе си е станал и чирак, и калфа. Старите майстори изглежда са изчез­нали. Ето защо и неговата работа не следва утвър­дени правила на някоя кни­го­везна школа, ами тя е станала търсене на забра­ве­ните очер­та­ния на занаята. Всяка нова книга пред­став­лява и нова проба: на различен формат, чалъм, или тема.

В този занаят има само едно посто­янно правило, което Стопан винаги спазва: всеки тефтер трябва да съчетае твърдост с красота. Всяко изделие трябва да се превърне в една здрава книга, която да бъде надеждна. В същото време тя трябва да се изработи с усет за хармония и стремеж към ювелирна точност и колкото повече старее, по-хубава да става. Нейната главна задача е да служи на своя соб­с­тве­ник, като го надживее.

СБИРКА “СТЪЛПОВЕ”  Книгата е под­вър­зана с фина лазурна козя кожа. Нату­рал­ният вид е запазен чрез ръчно полиране, за да изпъкне кра­си­вата шарка на кожата / Снимка: Димитър Тенев

Чак в края на деня, майс­то­рът кни­го­ве­зец си отдъхва. Разчиства място и подрежда грижливо готовите тефтери, за да се порадва на свър­ше­ната работа. На тезгяха са заста­нали СБИРКИ: от “СТЪЛПОВЕ”, от “ШЕПОТИ”, от “ГАТАНКИ”.

— Eла, раз­гле­дай ги в рабо­тил­ни­цата на Стопан:

www.iostopan.com

Прочети още