Стани Покровител

Присъедини се към Patreon! Подкрепи моята работа и сайта Невидимата КРЕПОСТ …

… и освен благо-дарности, ще получиш и Бонус Patron-Only материали!

Ако искаш да под­кре­пиш същес­т­ву­ва­нето на сайта Невидимата КРЕПОСТ и моята работа да пиша статии за памет­ни­ците на кул­ту­рата и забе­ле­жи­тел­ните места, можеш да го направиш с Patreon або­на­мент.

Patreon е плат­форма, където хора като теб, спон­со­ри­рат неза­ви­сими автори и артисти, под­кре­пяйки тяхната твор­ческа дейност, или както се казва, стават покро­ви­тели на изкус­т­вото и лите­ра­ту­рата!

Основ­ното съдър­жа­ние на този сайт е без­п­латно и винаги ще остане такова. Но покро­ви­те­лите на Невидимата КРЕПОСТ ще имаш достъп и до Бонус Patron-Only мате­ри­али. Това са любо­питни под­роб­ности, стра­нични истории, допъл­ни­телни илюс­т­ра­ции и т.н. към основ­ните статии. 

Patreon або­на­мен­тът може да бъде всякаква сума, като най-ниската е $1 на месец. Направил съм няколко пред­ло­же­ния за различни степени, с които съм илюс­т­ри­рал духа на Невидимата КРЕПОСТ. Избери някоя от тях или се абонирай с друга сума; чувствай се ком­фор­тно!

Примерни степени

ПОСЕТИТЕЛ

— Visitor —

$2 на месец*

Посе­ти­те­лят обича да раз­глежда музеи и да обикаля всякакви забе­ле­жи­телни места като сред­но­ве­ковни крепости, манас­тири, или въз­рож­ден­ски села, и да изпраща от време на време пощенски картички. 

ПЪТЕШЕСТВЕНИК

— Traveller —

$3 на месец*

Пъте­шес­т­ве­ни­кът грабва всяка въз­мож­ност да избяга на кратка почивка и да се порадва на някое забе­ле­жи­телно място, като се потопи в друг свят, епоха или нрави. Обича да ходи на фес­ти­вали и да участва в игри.

ТЪРСАЧ НА СЪКРОВИЩА

— Treasure Hunter —

$5 на месец*

Търсачът на сък­ро­вища е омаян от всички неща, които са редки, уникални, или по-някакъв начин много спе­ци­ални. Обича сувенири и събира колекции. 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

— Explorer —

$10 на месец*

Изсле­до­ва­те­лят пътува, често пъти по цели месеци. Обик­но­вено заминава за далечни и непоз­нати места без никакви очак­ва­ния. Той е от хората, които ще се зарадва и на най-обик­но­ве­ните неща, като залезът например, и ще посрещ­нат с поздрав всеки непознат по своя пътя. 

ПРИКЛЮЧЕНЕЦ

— Adventurer —

$15 на месец*

Приклю­че­не­цът не може да бъде срещнат по утъп­ка­ните пътеки. Той “вирее” по непоз­нати и трудно достъпни земи. Всяка негова всяка стъпка е вни­ма­телно обмис­лена и разчита на приклю­чен­с­ката си еки­пи­ровка. 

НОМАД

— Nomad —

$30 на месец*

Където и да го завари нощта, номадът е винаги у дома си. Той скита по седемте кон­ти­нента и често пъти раз­миш­лява за чудесата на света, прехлас­нат от звездите в топла лятна нощ. 

* Обърнете внимание, че това е месечна онлайн тран­зак­ция. Вашата банкова карта се таксува на първо число всеки месец. Може да прекра­тите або­на­мента по всяко време и по всякаква причина.  

Изтегли мобилното приложение на Patreon

Стани Покровител

Присъедини се към Patreon! Подкрепи моята работа и сайта Невидимата КРЕПОСТ …

… и освен благодарности, ще получиш и Бонус Patron-Only материали!

Ако искаш да под­кре­пиш същес­т­ву­ва­нето на сайта Невидимата КРЕПОСТ и моята работа да пиша статии за памет­ни­ците на кул­ту­рата и забе­ле­жи­тел­ните места, можеш да го направиш с Patreon або­на­мент.

Patreon е плат­форма, където хора като теб, спон­со­ри­рат неза­ви­сими автори и артисти, под­кре­пяйки тяхната твор­ческа дейност, или както се казва, стават покро­ви­тели на изкус­т­вото и лите­ра­ту­рата!

Основ­ното съдър­жа­ние на този сайт е без­п­латно и винаги ще остане такова. Но покро­ви­те­лите на Невидимата КРЕПОСТ ще имаш достъп и до Бонус Patron-Only мате­ри­али. Това са любо­питни под­роб­ности, стра­нични истории, допъл­ни­телни илюс­т­ра­ции и т.н. към основ­ните статии. 

Patreon або­на­мен­тът може да бъде всякаква сума, като най-ниската е $1 на месец. Направил съм няколко пред­ло­же­ния за различни степени, с които съм илюс­т­ри­рал духа на Невидимата КРЕПОСТ. Избери някоя от тях или се абонирай с друга сума; чувствай се ком­фор­тно!

Изтегли мобилното приложение на Patreon