Петър Петров

Искам да Ви покажа вълнуващи неща,
там където не сте и предполагали,
че може да има нещо въл­ну­ващо !

Подкрепи Невидимата КРЕПОСТ

Здра­вейте,
Аз съм Петър и съз­да­дох този сайт, за да пуб­ли­ку­вам тук моите статии 📝 за памет­ни­ците на кул­ту­рата и забе­ле­жи­тел­ните места.

Намирам исто­ри­ите, за които искам да разкажа в тъмните и задуш­ливи мини ⚒ на кул­тур­ното наслед­с­тво. Там, те при­ли­чат на неш­ли­фо­вани диа­манти 💠, които аз вни­ма­телно ще подбера, ще ги отделя от ненуж­ния мате­риал, ако е необ­хо­димо дори ще ги взривя 💥, а после ще ги оформя и полирам, за да Ви покажа тяхната скрита ценност💍. 

Ще направя това от добра воля, защото основ­ната ми цел е да про­мо­ти­рам 📣 опаз­ва­нето на кул­тур­ното наслед­с­тво, като го правя все повече познато. 

Въпреки това, можете да под­кре­пите моята работа като се при­съ­е­ди­ните към Patreon кам­па­ни­ята ми. Patreon е най-добрата плат­форма, където може да спон­со­ри­рате сво­бодни автори като мен с месечно въз­наг­раж­де­ние 💳, било то и €1.

В замяна ще полу­чите, освен моята бла­го­дар­ност, и достъп до неве­ро­ятни бонуси 🎁. Натис­нете бутона “Become a Patron” и избе­рете едно от нивата. 

Изтегли Patreon mobile app