Стани
Patron

Подкрепи Невидимата КРЕПОСТ

Пред­ла­гам ти да под­кре­пиш сайта Невидимата КРЕПОСТ и моята работа да съставям статии за памет­ни­ците на кул­ту­рата и забе­ле­жи­тел­ните места, като се запишеш за Patreon або­на­мент.

Patreon е плат­форма, чрез която фенове, могат да спон­со­ри­рат неза­ви­сими писатели, худож­ници, музи­канти, под­кре­пяйки тяхната твор­ческа дейност, и по този начин да се пре­вър­нат в „Покро­ви­тели на изкус­т­вата и лите­ра­ту­рата!

Ако се запишеш за Patreon або­на­мент не само ще помогнеш проекта Невидимата КРЕПОСТ да се развива, но и ще получиш стра­хотни бонуси, например достъп до допъл­ни­телни мате­ри­али и участие в анкети за това, кои да бъдат след­ва­щите теми в сайта.

Избери едно от нивата по долу и стани Посе­ти­тел, Пъте­шес­т­ве­ник, или Изсле­до­ва­тел !

Избери степен:

ПОСЕТИТЕЛ

— Visitor —

$2 на месец*

• Бонус Мате­ри­али: Отвори бонус Patron-Only мате­ри­али, които допълват основ­ните статии.

ПЪТЕШЕСТВЕНИК

— Traveller —

$5 на месец*

• Допит­ване: Участвай в регу­лярни Patron-Only анкети за това кои да бъдат след­ва­щите теми в сайта.

• Бонус Мате­ри­али: Отвори бонус Patron-Only мате­ри­али, които допълват основ­ните статии.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

— Explorer —

$10 на месец*

• Мърч: Вземи трите плаката, които са част от колек­ци­ята Старинен град Несебър, по пощата, отпе­ча­тани с висока резо­лю­ция.

• Допит­ване: Участвай в регу­лярни Patron-Only анкети за това кои да бъдат след­ва­щите теми в сайта.

• Бонус Мате­ри­али: Отвори бонус Patron-Only мате­ри­али, които допълват основ­ните статии.

* Обърнете внимание, че това е месечна онлайн тран­зак­ция. Вашата банкова карта се таксува на първо число всеки месец. Може да прекра­тите або­на­мента по всяко време и по всякаква причина.

Изтегли Patreon mobile app