Какво е Невидимата КРЕПОСТ

Невидимата КРЕПОСТ е мой личен уеб сайт, където пуб­ли­ку­вам авторски статии на тема културно наслед­с­тво. 

Статиите са гру­пи­рани в три кате­го­рии: Пъте­во­ди­тел (въл­ну­ващи описания на кон­к­ретни забе­ле­жи­тел­ност), Обсер­ва­то­рия (любо­питни наблю­де­ния за памет­ни­ците на кул­ту­рата), и Дело (разказ за работата на други хора и орга­ни­за­ции, които постигат забе­ле­жи­телни успехи в опаз­ва­нето на наслед­с­твото).

Двете Крепости

Кул­тур­ното наслед­с­тво е сък­ро­вище и като всяко сък­ро­вище то трябва да се пази. Природни бедствия, пре­заст­ро­я­ване, масовия туризъм , дори и самият ход на времето са негови естес­т­вени врагове.

Две кре­пос­тни стени се изправят срещу тях! Първата е Видими и изглежда могъща. Втората е … невидима, но да няма грешка, тя е не по-малко надеждна. И докато първата кре­пос­тна стена се вижда ясно, втората може да бъде “видяна” един­с­т­вено в игра на кон­т­расти (впрочем, като всяко невидимо нещо). 

Видимата КРЕПОСТ е стража.
 

Невидимата КРЕПОСТ е раз­каз­вач на приказки.

Целта на Видимата КРЕПОСТ е да опази наслед­с­твото от мно­жес­тво опас­ности.

Целта на Невидимата КРЕПОСТ е да намери ползите от опаз­ва­нето за нас, днес.

Стра­те­ги­ята на Видимата КРЕПОСТ е да обгради сък­ро­ви­щето с неп­рев­зе­ма­еми стени.

Стра­те­ги­ята на Невидимата КРЕПОСТ е да спуска мостове и да те покани вътре.

Основите на Видимата КРЕПОСТ са Правила и Регу­ла­ции.

Основите на Невидимата КРЕПОСТ са При­ятел­с­тво и Добра воля.

Над Видимата КРЕПОСТ се веят зна­ме­ната на държави.

Над Невидимата КРЕПОСТ се веят зна­ме­ната на събития.

Стражите по Видимата КРЕПОСТ са архе­о­лози и историци, архи­текти и рес­тав­ра­тори, и други най-различни спе­ци­а­листи.

Стражите по Невидимата КРЕПОСТ са хора като теб, които намират нещо ценно от миналото и желаят да го запазят. 

Видимата КРЕПОСТ е стража.
Невидимата КРЕПОСТ е раз­каз­вач на приказки.

Целта на Видимата КРЕПОСТ е да опази наслед­с­твото от мно­жес­тво опас­ности. Целта на Невидимата КРЕПОСТ е да намери ползите от опаз­ва­нето за нас, днес.

Стра­те­ги­ята на Видимата КРЕПОСТ е да обгради сък­ро­ви­щето с неп­рев­зе­ма­еми стени. Стра­те­ги­ята на Невидимата КРЕПОСТ е да спуска мостове и да те покани вътре.

Основите на Видимата КРЕПОСТ са Правила и Регу­ла­ции. Основите на Невидимата КРЕПОСТ са При­ятел­с­тво и Добра воля.

Над Видимата КРЕПОСТ се веят зна­ме­ната на държави. Над Невидимата КРЕПОСТ се веят зна­ме­ната на събития.

Стражите по Видимата КРЕПОСТ са архе­о­лози и историци, архи­текти и рес­тав­ра­тори, и други най-различни спе­ци­а­листи. Стражите по Невидимата КРЕПОСТ са хора като теб, които намират нещо ценно от миналото и желаят да го запазят.

Видимата КРЕПОСТ ще опази наслед­с­твото, но без да допуска никого край него. Невидимата КРЕПОСТ ще го направи достъпно, но то няма да остане за дълго. Затова двете крепости винаги трябва да бранят наслед­с­твото заедно—две страни на една защита.

Искам да ти покаже въл­ну­ващи неща там, където не си и пред­по­ла­гал, че може да има нещо въл­ну­ващо.

– Здра­вейте, аз се казвам Петър, архитект, осно­ва­тел на сайта Невидима КРЕПОСТ и автор на статиите в него.

Всеки път посе­ще­ни­ето на забе­ле­жи­телни места е като разходка сред чудеса: поредица от завла­дя­ващи гледки, изум­ле­ние, и интрига.

Кул­тур­ното наслед­с­тво е едно неиз­то­щимо сък­ро­вище!

Последвай ме в

Контакти

Други неща които съм публикувал: