Въл­ну­ващо ли е архи­тек­тур­ното наслед­с­тво? Искаш ли да бъдеш откри­ва­тел? Ако отго­во­рът е „–да“ Невидимата КРЕПОСТ е твоят пъте­во­ди­тел:

Архи­тек­тур­ното наслед­с­тво е сък­ро­вище и като всяко сък­ро­вище то е под посто­янна заплаха. Природни бедствия, настъп­ващо заст­ро­я­ване, без­к­райни групи посе­ти­тели, та дори и самият ход на времето са негови врагове.

Срещу тях се изправят две крепости: едната видима, другата невидима. И докато първата е добре позната, защото е явна, то за Невидимата КРЕПОСТ малцина подо­зи­рат. Но като всяко невидимо нещо, тя може да се открие в игри на контраст между светлина и сянка:

Видимата КРЕПОСТ е стража.

Невидимата КРЕПОСТ е раз­каз­вач на приказки.

Целта на Видимата КРЕПОСТ е да опази наслед­с­твото от мно­жес­тво опас­ности.

Целта на Невидимата КРЕПОСТ е да намери ползите от опаз­ва­нето за нас, днес.

Стра­те­ги­ята на Видимата КРЕПОСТ е да обгради сък­ро­ви­щето с неп­рев­зе­ма­еми стени.

Стра­те­ги­ята на Невидимата КРЕПОСТ е да спуска мостове и да те окани вътре.

Основите на Видимата КРЕПОСТ са Правила и Регу­ла­ции.

Основите на Невидимата КРЕПОСТ са При­ятел­с­тво и Добра воля.
 

Над Видимата КРЕПОСТ се веят зна­ме­ната на държави.

Над Невидимата КРЕПОСТ се веят зна­ме­ната на събития.

Стражите по Видимата КРЕПОСТ са архе­о­лози и историци, архи­текти и рес­тав­ра­тори, и други най-различни спе­ци­а­листи.

Стражите по Невидимата КРЕПОСТ са хора като теб, които намират нещо ценно от миналото и желаят да го запазят. 

По отделно двете крепости са винаги слаби. Видимата КРЕПОСТ може да опази наслед­с­твото без никой да го добли­жава. Невидимата КРЕПОСТ го прави достъпно, но то няма да остане за дълго. Двете крепости трябва да стоят на стража заедно—като две страни на една защита.

Този сайт има за цел да разкрие Невидимата КРЕПОСТ и по този начин да насърчи опоз­на­ва­нето на архи­тек­тур­ното наслед­с­тво. Той прилича на блог, на списание, или на изда­тел­с­тво. Чрез есета, ревюта, и илюс­т­ра­ции ще те упъти из забе­ле­жи­тел­ните места от исто­ри­ята. Целта на Невидимата КРЕПОСТ е да ти покаже въл­ну­ващи неща там, където не си и подо­зи­рал, че може да има нещо въл­ну­ващо.

– Здра­вейте, аз се казвам Петър и съм осно­ва­тел на Невидима КРЕПОСТ. Аз съм архитект и автор на статиите в този сайт.

Посе­ще­ни­ето на памет­ни­ците на кул­ту­рата е като разходка сред чудеса: поредица от завла­дя­ващи гледки, изум­ле­ние, и интрига.

Архи­тек­тур­ното наслед­с­тво е едно неиз­то­щимо сък­ро­вище, което те очаква из стра­ни­ците на Невидимата КРЕПОСТ.

Други мои публикации:

Архи­тек­тур­ното наслед­с­тво е сък­ро­вище и като всяко сък­ро­вище то е под посто­янна заплаха. Природни бедствия, настъп­ващо заст­ро­я­ване, без­к­райни групи посе­ти­тели, та дори и самият ход на времето са негови врагове.

Срещу тях се изправят две крепости: едната видима, другата невидима. И докато първата е добре позната, защото е явна, то за Невидимата КРЕПОСТ малцина подо­зи­рат. Но като всяко невидимо нещо, тя може да се открие в игри на контраст между светлина и сянка:

Видимата КРЕПОСТ е стража.

Невидимата КРЕПОСТ е раз­каз­вач на приказки.

Целта на Видимата КРЕПОСТ е да опази наслед­с­твото от мно­жес­тво опас­ности.

Целта на Невидимата КРЕПОСТ е да намери ползите от опаз­ва­нето за нас, днес.

Стра­те­ги­ята на Видимата КРЕПОСТ е да обгради сък­ро­ви­щето с неп­рев­зе­ма­еми стени.

Стра­те­ги­ята на Невидимата КРЕПОСТ е да спуска мостове и да те окани вътре.

Основите на Видимата КРЕПОСТ са Правила и Регу­ла­ции.

Основите на Невидимата КРЕПОСТ са При­ятел­с­тво и Добра воля.

Над Видимата КРЕПОСТ се веят зна­ме­ната на държави.

Над Невидимата КРЕПОСТ се веят зна­ме­ната на събития.

Стражите по Видимата КРЕПОСТ са архе­о­лози и историци, архи­текти и рес­тав­ра­тори, и други най-различни спе­ци­а­листи.

Стражите по Невидимата КРЕПОСТ са хора като теб, които намират нещо ценно от миналото и желаят да го запазят. 

По отделно двете крепости са винаги слаби. Видимата КРЕПОСТ може да опази наслед­с­твото без никой да го добли­жава. Невидимата КРЕПОСТ го прави достъпно, но то няма да остане за дълго. Двете крепости трябва да стоят на стража заедно—като две страни на една защита.

Този сайт има за цел да разкрие Невидимата КРЕПОСТ и по този начин да насърчи опоз­на­ва­нето на архи­тек­тур­ното наслед­с­тво. Той прилича на блог, на списание, или на изда­тел­с­тво. Чрез есета, ревюта, и илюс­т­ра­ции ще те упъти из забе­ле­жи­тел­ните места от исто­ри­ята. Целта на Невидимата КРЕПОСТ е да ти покаже въл­ну­ващи неща там, където не си и подо­зи­рал, че може да има нещо въл­ну­ващо.

– Здра­вейте, аз се казвам Петър и съм осно­ва­тел на Невидима КРЕПОСТ. Аз съм архитект и автор на статиите в този сайт.

Посе­ще­ни­ето на памет­ни­ците на кул­ту­рата е като разходка сред чудеса: поредица от завла­дя­ващи гледки, изум­ле­ние, и интрига.

Архи­тек­тур­ното наслед­с­тво е едно неиз­то­щимо сък­ро­вище, което те очаква из стра­ни­ците на Невидимата КРЕПОСТ.