fbpx

Световното Наследство – Работа с Карта

Share on facebook
Share

Световното Наследство – Работа с Карта

Списъкът на Све­тов­ното Наслед­с­тво на ЮНЕСКО пред­став­лява престижна колекция от памет­ници на кул­ту­рата и забе­ле­жи­телни места. Ако раз­гле­даме как са раз­по­ло­же­ние на картата, дали ще се изне­на­даме от техния брой, мно­го­об­ра­зие, или раз­пръс­на­тост по седемте кон­ти­нента?!

Всяка година ЮНЕСКО, заедно с National Geographic издава карта, на която отбе­лязва най-акту­ал­ното със­то­я­ние на Списъка на Све­тов­ното Наслед­с­тво.

Наблюдение #1: Огромен брой

За да попадне даден обект в Списъка на Све­тов­ното Наслед­с­тво, той трябва да при­те­жава така наре­че­ната извън­редна уни­вер­сална ценност за чове­чес­т­вото. Или по-точно, даденият обект трябва да отговаря на поне един от десетте критерия на Орга­ни­за­ци­ята на Обе­ди­не­ните Нации за Обра­зо­ва­ние, Наука и Култура (ЮНЕСКО). Например „ (i) Обектите да пред­ста­вят шедьовър на човешкия твор­чески гений“; или „ (vii) Мястото да съдържа пре­въз­ходно природно явление или да има нео­бик­но­вена природна красота и есте­ти­ческо значение“.

Щом обектите на Све­тов­ното Наслед­с­тво на ЮНЕСКО са нещо толкова екс­клу­зивно, логично е да очакваме, че те са голяма рядкост, а където ги има, че те са „кът“!

Но не. Поглеж­дайки картата, миг­но­вено зрителят е поразен от огромния брой точки, с които са обозна­чени обектите. Те са раз­пръс­нати не просто по седемте кон­ти­нента, но и по петте океана! Изглежда, че Све­тов­ното наслед­с­тво е под път и над път!

Излишно е да спо­ме­на­вам, че всеки обект, който попадне в списъка носи огромен меж­ду­на­ро­ден престиж на държава, в която се намира. Съот­ветно дър­жа­вите се над­пре­вар­ват, подобно като на Олим­пи­ада за златен медал, да впишат в списъка колкото се може повече обекти.

От рати­фи­ци­ра­нето на кон­вен­ци­ята за Защита на Световно наслед­с­тво (Ноември, 1972г.) до сега (Март, 2020) са включени 1121 обекта. Челното място по брой обекти се поделя между Италия и Китай с по 55 бр. Веднага след това се подрежда Испания с 48 бр., Германия с 46 бр., Франция с 45 бр. и т.н.

Знаците, с които са отбе­ля­зани обектите напо­до­бя­ват значки, с които дър­жа­вите се кичат, подобно на военни пагони за храброст. Понякога дър­жа­вата е толкова малка, но броят на нейните обекти е толкова голям, че знаците напълно покриват цялата й тери­то­рия.

Наблюдение #2: Различни категории

Повечето обекти са отбе­ля­зани в оранжево, но не малка част са отбе­ля­зани в тъмно зелено. Това е така, защото същес­т­ву­ват две основни кате­го­рии Световно наслед­с­тво: културно (в оранжево) и природно (в тъмно зелено).

Све­тов­ното Културно Наслед­с­тво обе­ди­нява отделни забе­ле­жи­тел­ности и околната им среда, а по-някога и цели градове с исто­ри­чески пейзажи, дори и цели държави (но моля без изненади, става дума за Ватикана). Тези обекти при­те­жа­ват висока исто­ри­ческа стойност и/или пред­став­ля­ват шедьоври на човешкия твор­чески гений. Към тази кате­го­рия се при­чис­ля­ват още и архе­о­ло­ги­чес­ките обекти (поезията на руините) и пещерите с пра­ис­то­ри­чески рисунки.

С просто око се вижда как обектите на Све­тов­ното Културно Наслед­с­тво следват крайб­реж­ните линии на океани и морета, спускат се по про­те­же­ни­ето на големи пла­ва­телни реки, или очер­та­ват пла­нин­ски вериги. С други думи, Све­тов­ното Културно Наслед­с­тво следва стъпките на човеш­ката циви­ли­за­ция.

Карта на Световното Наследство в Латинска Америка

Све­тов­ното Културно Наслед­с­тво в Латинска Америка се намира по бре­го­вата ивица на Вене­цу­ела, Колумбия, Еквадор, Перу, Бразилия, докато Све­тов­ното Природно Наслед­с­тво владее вът­реш­ността на кон­ти­нента!

Емблемата на Световното Наследство на ЮНЕСКО

Емблема на Световното Наследство

Емб­ле­мата пред­став­лява кръг, който пре­ми­нава в квадрат и отново в кръг.

Квад­ра­тът сим­во­ли­зира пости­же­ни­ята на човеш­кото дело и вдъх­но­ве­ние, а кръгът – при­род­ните богат­с­тва. Квад­ра­тът прави асо­ци­а­ция за архи­тек­ту­рен детайл с прави ъгли, дотека кръгът напомня на планета Земя.

Емб­ле­мата изразява неот­мен­ната вза­и­мос­вър­за­ността между култура и природа.

Све­тов­ното Природно Наслед­с­тво, от своя страна включва тери­то­рии, в които се срещат при­чуд­ливи обра­зу­ва­ния, дело на при­род­ните сили. Такива са природни паркове и резер­вати, или зоо­пар­кове и бота­ни­чески градини. Особено внимание са обръща на заст­ра­шени рас­ти­телни и живо­тин­ски видове и опаз­ва­нето на техния хабитат.

Съдейки по картата, изглежда че при­род­ното наслед­с­тво е раз­по­ло­жено по начин, точно про­ти­во­по­ло­жен на кул­тур­ното. А именно в мес­т­нос­тите „пощадени“ от циви­ли­за­ци­ята, обик­но­вено във вът­реш­ността на кон­ти­нен­тите. Вижда се как почти всеки тъмно зелен маркер за природно наслед­с­тво стои изо­ли­рано. И нищо чудно, това са дива места с обширна тери­то­рия, като Гранд Каньон или степите на Казах­с­тан.

На пръв поглед трудно се откриват, но има обекти, които са обозна­чени с кръг, който е поло­ви­ната оцветен в оранжево и поло­ви­ната в тъмно зелено. Тези обекти попадат в отделна кате­го­рия, а именно на Све­тов­ното Смесено Наслед­с­тво. Те отго­ва­рят еднов­ре­менно на критерии за Културно и Природно наслед­с­тво. Точно тези обекти, всъщност са кът, защото са най-малко (едва 39 бр.) и се откриват трудно по картата. От Сме­се­ното Наслед­с­тво е например, един­с­т­ве­ният за сега в Северна Маке­до­ния – Охрид и Охрид­с­кото езеро.

Наблюдение #3: Объркваща номерация

Струва ли ви се, че номе­ра­ци­ята на обектите е повече от обър­к­ваща? Правят впе­чат­ле­ние две неща: едното, е че за номе­ра­ция се изпол­з­ват букви и цифри, а другото, че и буките и цифрите се повтаря нався­къде!

Карта на Европа с отбелязани обектите на ЮНЕСКО

Обектите на Све­тов­ното Меж­ду­на­род­ното (Транс-наци­о­нално) Наслед­с­тво се отбе­лязва с черна дъга под обекта. Те могат да при­над­ле­жат на Културно, Природно, или дори на Смесено Наслед­с­тво.

Не бива да забра­вяме, че ЮНЕСКО е агенция към ООН и сле­до­ва­телно тя е орга­ни­зи­рана по държави, обе­ди­нени в няколко региона. В след­с­твие на това, и обектите на Све­тов­ното Наслед­с­тво се номе­ри­рат поот­делно за всяка държава, започ­вайки винаги от 1 и след­вайки после­до­ва­тел­ността на годината на вписване. От обрат­ната страна на картата е отпе­ча­тан пълният списък на обектите с техните наиме­но­ва­ния.

Букви се изпол­з­ват за обозна­ча­ване на обекти от кате­го­ри­ята Световно Меж­ду­на­родно (Транс-наци­о­нално) Наслед­с­тво. Както под­сказва името, това са обекти, който обхващат тери­то­ри­ята на повече от една държави. В този случай, във всяка от тях се поставя знакът за съот­вет­ното меж­ду­на­родно наслед­с­тво. Номе­ра­ци­ята върви по ред на буквите от азбуката, според годината на вписване: А, В, С …, а като буквите свършат надписът става: АА, АВ, АС и т.н.

Наблюдение #4: Невидима заплаха

Обектите от Све­тов­ното Наслед­с­тво на ЮНЕСКО биха могли, при опре­де­лени обсто­я­тел­с­тва, и да отпаднат от списъка! Да бъдат отписани (delisted)! Това е възможно, ако по някаква причина се ком­п­ро­ме­тира тяхната автен­тич­ност или загубят своята цялост. Опас­нос­тите, които ги дебнат са мно­гоб­ройни: от най-естес­т­ве­ното оста­ря­ване и рушене на обектите при липса на добра грижа и навре­менна рес­тав­ра­ция; през мащабни пре­ус­т­ройс­тва, в след­с­твие на рязко и необ­мис­лено развитие на гра­до­вете, или нега­тив­ното въз­дейс­т­вие на масовия туризъм; чак до нео­чак­вани кли­ма­тични катак­лизми: сериозни пожари, земет­ре­се­ния, изриг­ване на вулкани, промяна на морското и оке­ан­с­кото ниво.

Ако даден обект е поразен от нещо подобно, то той бива включван в така наре­че­ният Списък на Све­тов­ното Наслед­с­тво в Опасност. Това е аналогия на Чер­ве­ната книга на заст­ра­ше­ните видове и пред­став­лява прелюдия към отпис­ване на обекта, в случай че не се вземат навре­менни мерки!

Най-често сре­ща­ната причина един обект да попадне в Списъка на Све­тов­ното Наслед­с­тво в Опасност е да се окаже в зона на въо­ръ­жени военни кон­ф­ликти. И точно това се уста­но­вява, раз­глеж­дайки картата. Най-голяма кон­цен­т­ра­ция на такива обекти се наблю­дава на тери­то­ри­ята на Сирия, Ирак, Либия, Мали, Йемен, Конго и други горещи точки, места на локални военни кон­ф­ликти.

Обектите, вписани в Списъка на Све­тов­ното Наслед­с­тво в Опасност се отбе­ляз­ват с червена дъга над обекта. Те могат да при­над­ле­жат на Културно, Природно, или дори на Смесено Наслед­с­тво.

Наблюдение #5: Къде е България

България има 10 обекта, които са вписани в Списъка на Све­тов­ното Наслед­с­тво.

От тях 7 на Кул­тур­ното Наслед­с­тво : Старинен град Несебър (1983 г.) Све­щар­с­ката гробница (1985 г.) Рилски манастир (1983 г.) Ива­нов­ски скални църкви (1979 г.) Казан­лъшка гробница (1979 г.) Мадарски конник (1979 г.) Боян­с­ката църква (1979 г.)2 на При­род­ното Наслед­с­тво: Наци­о­на­лен парк „Пирин“ (1983 г.) и Природен Резерват „Сребърна“ (1983 г.)и 1 от Меж­ду­на­род­ното Наслед­с­тво: Вековни Букови гори на Кар­па­тите и други региони на Европа (2007г.), който се прости­рат на тери­то­ри­ята на 12 страни (Албания, Австрия, Белгия, България, Хърватия, Германия, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, и Украйна).

Провери знанията си този Quiz

Сподели Тази Статия
"Световното Наследство – Работа с Карта"
За написването на тази статия е използвана карта на Световното Наследство © 2018 UNESCO Printed February 2018 | whc.unesco.org | Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, adopted by the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, at the General Conference, Paris, 16 November 1972.

Запиши се за електронен бюлетин

Не пропускай следващата невероятна статия !

A bird holding an envelope

Подкрепи моята работа и сайта Невидимата КРЕПОСТ в Patreon! Стани Посетител, Пътешественик, или Изследовател

Научи още

Подкрепи проекта Невидима КРЕПОСТ

  Първите 10 човека  
ще получат плакат оп избор от колекцията Старинен град Несебър

Този сайт използва "бисквитки" (cookies). Чрез посещението на сайта Вие се съгласявате "бисквитките" да бъдат използвани за изготвяне на анализи, персонализиране на съдържанието, и реклама. / This website uses cookies. By using this site you agree to the use of cookies for analytics, personalized content, and ads.