fbpx

Световното Наследство – Работа с Карта

Списъкът на Световното Наследство на ЮНЕСКО представлява престижна колекция от паметници на културата и забележителни места. Ако разгледаме как са разположение на картата, дали ще се изненадаме от техния брой, многообразие, или разпръснатост по седемте континента?!
Карта на Световното Наследство на ЮНЕСКО в Шри Ланка

Наблюдение #1: Огромен брой

За да попадне даден обект в Списъка на Све­тов­ното Наслед­с­тво, той трябва да при­те­жава така наре­че­ната извън­редна уни­вер­сална ценност за чове­чес­т­вото. Или по-точно, даденият обект трябва да отговаря на поне един от десетте критерия на Орга­ни­за­ци­ята на Обе­ди­не­ните Нации за Обра­зо­ва­ние, Наука и Култура (ЮНЕСКО). Например „ (i) Обектите да пред­ста­вят шедьовър на човешкия твор­чески гений“; или „ (vii) Мястото да съдържа пре­въз­ходно природно явление или да има нео­бик­но­вена природна красота и есте­ти­ческо значение“.

Щом обектите на Све­тов­ното Наслед­с­тво на ЮНЕСКО са нещо толкова екс­клу­зивно, логично е да очакваме, че те са голяма рядкост, а където ги има, че те са „кът“!

Но не. Поглеж­дайки картата, миг­но­вено зрителят е поразен от огромния брой точки, с които са обозна­чени обектите. Те са раз­пръс­нати не просто по седемте кон­ти­нента, но и по петте океана! Изглежда, че Све­тов­ното наслед­с­тво е под път и над път!

Излишно е да спо­ме­на­вам, че всеки обект, който попадне в списъка носи огромен меж­ду­на­ро­ден престиж на държава, в която се намира. Съот­ветно дър­жа­вите се над­пре­вар­ват, подобно като на Олим­пи­ада за златен медал, да впишат в списъка колкото се може повече обекти.

От рати­фи­ци­ра­нето на кон­вен­ци­ята за Защита на Световно наслед­с­тво (Ноември, 1972г.) до сега (Март, 2020) са включени 1121 обекта. Челното място по брой обекти се поделя между Италия и Китай с по 55 бр. Веднага след това се подрежда Испания с 48 бр., Германия с 46 бр., Франция с 45 бр. и т.н.

Знаците, с които са отбе­ля­зани обектите напо­до­бя­ват значки, с които дър­жа­вите се кичат, подобно на военни пагони за храброст. Понякога дър­жа­вата е толкова малка, но броят на нейните обекти е толкова голям, че знаците напълно покриват цялата й тери­то­рия.

Наблюдение #2: Различни категории

Повечето обекти са отбе­ля­зани в оранжево, но не малка част са отбе­ля­зани в тъмно зелено. Това е така, защото същес­т­ву­ват две основни кате­го­рии Световно наслед­с­тво: културно (в оранжево) и природно (в тъмно зелено).

Све­тов­ното Културно Наслед­с­тво обе­ди­нява отделни забе­ле­жи­тел­ности и околната им среда, а по-някога и цели градове с исто­ри­чески пейзажи, дори и цели държави (но моля без изненади, става дума за Ватикана). Тези обекти при­те­жа­ват висока исто­ри­ческа стойност и/или пред­став­ля­ват шедьоври на човешкия твор­чески гений. Към тази кате­го­рия се при­чис­ля­ват още и архе­о­ло­ги­чес­ките обекти (поезията на руините) и пещерите с пра­ис­то­ри­чески рисунки.

С просто око се вижда как обектите на Све­тов­ното Културно Наслед­с­тво следват крайб­реж­ните линии на океани и морета, спускат се по про­те­же­ни­ето на големи пла­ва­телни реки, или очер­та­ват пла­нин­ски вериги. С други думи, Све­тов­ното Културно Наслед­с­тво следва стъпките на човеш­ката циви­ли­за­ция.

Карта на Световното Наследство в Латинска Америка

Све­тов­ното Културно Наслед­с­тво в Латинска Америка се намира по бре­го­вата ивица на Вене­цу­ела, Колумбия, Еквадор, Перу, Бразилия, докато Све­тов­ното Природно Наслед­с­тво владее вът­реш­ността на кон­ти­нента!

Све­тов­ното Природно Наслед­с­тво, от своя страна включва тери­то­рии, в които се срещат при­чуд­ливи обра­зу­ва­ния, дело на при­род­ните сили. Такива са природни паркове и резер­вати, или зоо­пар­кове и бота­ни­чески градини. Особено внимание са обръща на заст­ра­шени рас­ти­телни и живо­тин­ски видове и опаз­ва­нето на техния хабитат.

Съдейки по картата, изглежда че при­род­ното наслед­с­тво е раз­по­ло­жено по начин, точно про­ти­во­по­ло­жен на кул­тур­ното. А именно в мес­т­нос­тите „пощадени“ от циви­ли­за­ци­ята, обик­но­вено във вът­реш­ността на кон­ти­нен­тите. Вижда се как почти всеки тъмно зелен маркер за природно наслед­с­тво стои изо­ли­рано. И нищо чудно, това са дива места с обширна тери­то­рия, като Гранд Каньон или степите на Казах­с­тан.

На пръв поглед трудно се откриват, но има обекти, които са обозна­чени с кръг, който е поло­ви­ната оцветен в оранжево и поло­ви­ната в тъмно зелено. Тези обекти попадат в отделна кате­го­рия, а именно на Све­тов­ното Смесено Наслед­с­тво. Те отго­ва­рят еднов­ре­менно на критерии за Културно и Природно наслед­с­тво. Точно тези обекти, всъщност са кът, защото са най-малко (едва 39 бр.) и се откриват трудно по картата. От Сме­се­ното Наслед­с­тво е например, един­с­т­ве­ният за сега в Северна Маке­до­ния – Охрид и Охрид­с­кото езеро.

Емблемата на Световното Наследство на ЮНЕСКО

Емблема на Световното Наследство

Емб­ле­мата пред­став­лява кръг, който пре­ми­нава в квадрат и отново в кръг. Квад­ра­тът сим­во­ли­зира пости­же­ни­ята на човеш­кото дело и вдъх­но­ве­ние, а кръгът – при­род­ните богат­с­тва. Квад­ра­тът прави асо­ци­а­ция за архи­тек­ту­рен детайл с прави ъгли, дотека кръгът напомня на планета Земя. Емб­ле­мата изразява неот­мен­ната вза­и­мос­вър­за­ността между култура и природа.

Наблюдение #3: Объркваща номерация

Струва ли ви се, че номе­ра­ци­ята на обектите е повече от обър­к­ваща? Правят впе­чат­ле­ние две неща: едното, е че за номе­ра­ция се изпол­з­ват букви и цифри, а другото, че и буките и цифрите се повтаря нався­къде!

Карта на Европа с отбелязани обектите на ЮНЕСКО

Обектите на Све­тов­ното Меж­ду­на­род­ното (Транс-наци­о­нално) Наслед­с­тво се отбе­лязва с черна дъга под обекта. Те могат да при­над­ле­жат на Културно, Природно, или дори на Смесено Наслед­с­тво.

Не бива да забра­вяме, че ЮНЕСКО е агенция към ООН и сле­до­ва­телно тя е орга­ни­зи­рана по държави, обе­ди­нени в няколко региона. В след­с­твие на това, и обектите на Све­тов­ното Наслед­с­тво се номе­ри­рат поот­делно за всяка държава, започ­вайки винаги от 1 и след­вайки после­до­ва­тел­ността на годината на вписване. От обрат­ната страна на картата е отпе­ча­тан пълният списък на обектите с техните наиме­но­ва­ния.

Букви се изпол­з­ват за обозна­ча­ване на обекти от кате­го­ри­ята Световно Меж­ду­на­родно (Транс-наци­о­нално) Наслед­с­тво. Както под­сказва името, това са обекти, който обхващат тери­то­ри­ята на повече от една държави. В този случай, във всяка от тях се поставя знакът за съот­вет­ното меж­ду­на­родно наслед­с­тво. Номе­ра­ци­ята върви по ред на буквите от азбуката, според годината на вписване: А, В, С …, а като буквите свършат надписът става: АА, АВ, АС и т.н.

Наблюдение #4: Невидима заплаха

Обектите от Све­тов­ното Наслед­с­тво на ЮНЕСКО биха могли, при опре­де­лени обсто­я­тел­с­тва, и да отпаднат от списъка! Да бъдат отписани (delisted)! Това е възможно, ако по някаква причина се ком­п­ро­ме­тира тяхната автен­тич­ност или загубят своята цялост. Опас­нос­тите, които ги дебнат са мно­гоб­ройни: от най-естес­т­ве­ното оста­ря­ване и рушене на обектите при липса на добра грижа и навре­менна рес­тав­ра­ция; през мащабни пре­ус­т­ройс­тва, в след­с­твие на рязко и необ­мис­лено развитие на гра­до­вете, или нега­тив­ното въз­дейс­т­вие на масовия туризъм; чак до нео­чак­вани кли­ма­тични катак­лизми: сериозни пожари, земет­ре­се­ния, изриг­ване на вулкани, промяна на морското и оке­ан­с­кото ниво.

Ако даден обект е поразен от нещо подобно, то той бива включван в така наре­че­ният Списък на Све­тов­ното Наслед­с­тво в Опасност. Това е аналогия на Чер­ве­ната книга на заст­ра­ше­ните видове и пред­став­лява прелюдия към отпис­ване на обекта, в случай че не се вземат навре­менни мерки!

Най-често сре­ща­ната причина един обект да попадне в Списъка на Све­тов­ното Наслед­с­тво в Опасност е да се окаже в зона на въо­ръ­жени военни кон­ф­ликти. И точно това се уста­но­вява, раз­глеж­дайки картата. Най-голяма кон­цен­т­ра­ция на такива обекти се наблю­дава на тери­то­ри­ята на Сирия, Ирак, Либия, Мали, Йемен, Конго и други горещи точки, места на локални военни кон­ф­ликти.

Обектите, вписани в Списъка на Све­тов­ното Наслед­с­тво в Опасност се отбе­ляз­ват с червена дъга над обекта. Те могат да при­над­ле­жат на Културно, Природно, или дори на Смесено Наслед­с­тво.

Наблюдение #5: Къде е България

България има 10 обекта, които са вписани в Списъка на Све­тов­ното Наслед­с­тво.

От тях 7 на Кул­тур­ното Наслед­с­тво : Старинен град Несебър (1983 г.) Све­щар­с­ката гробница (1985 г.) Рилски манастир (1983 г.) Ива­нов­ски скални църкви (1979 г.) Казан­лъшка гробница (1979 г.) Мадарски конник (1979 г.) Боян­с­ката църква (1979 г.)2 на При­род­ното Наслед­с­тво: Наци­о­на­лен парк „Пирин“ (1983 г.) и Природен Резерват „Сребърна“ (1983 г.)и 1 от Меж­ду­на­род­ното Наслед­с­тво: Вековни Букови гори на Кар­па­тите и други региони на Европа (2007г.), който се прости­рат на тери­то­ри­ята на 12 страни (Албания, Австрия, Белгия, България, Хърватия, Германия, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, и Украйна).

Провери знанията си този Quiz

Световното Наследство – Работа с Карта

5 наблюдения, разгръщайки картата на Световното Наследство на ЮНЕСКО
Обсерватория

Тази статия е публикувана с благодарност за:
Gábor Orbán и Neda Starkl

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускай слеващата страхотна статия !

A bird holding an envelope

Стани Patron

Подкрепи Невидимата КРЕПОСТ

Предлагам ти да подкрепиш сайта Невидимата КРЕПОСТ и моята работа да съставям статии за паметниците на културата и забележителните места, като се запишеш за Patreon абонамент.

Patreon е платформа, чрез която фенове, могат да спонсорират независими писатели, художници, музиканти, подкрепяйки тяхната творческа дейност, и по този начин да се превърнат в „Покровители на изкуствата и литературата!

Ако се запишеш за Patreon абонамент не само ще помогнеш проекта Невидимата КРЕПОСТ да се развива, но и ще получиш страхотни бонуси, например достъп до допълнителни материали и участие в анкети за това, кои да бъдат следващите теми в сайта.

Избери едно от нивата по долу и стани ПосетителПътешественик, или Изследовател !

Избери степен:

ПОСЕТИТЕЛ

— Visitor —

$2 на месец*

• Бонус Материали:
Отвори бонус Patron-Only материали, които допълват основните статии.

ПЪТЕШЕСТВЕНИК

— Traveller —

$5 на месец*

• Допитване: Участвай в регулярни Patron-Only анкети за това кои да бъдат следващите теми в сайта.

• Бонус Материали:
Отвори бонус Patron-Only материали, които допълват основните статии.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

— Explorer —

$10 на месец*

• Мърч: Вземи трите плаката, които са част от колекцията Старинен град Несебър, по пощата, отпечатани с висока резолюция.

• Допитване: Участвай в регулярни Patron-Only анкети за това кои да бъдат следващите теми в сайта.

• Бонус Материали:
Отвори бонус Patron-Only материали, които допълват основните статии.

* Обърнете внимание, че това е месечна онлайн транзакция. Вашата банкова карта се таксува на първо число всеки месец. Може да прекратите абонамента по всяко време и по всякаква причина.

Изтегли Patreon mobile app

Сподели

Световното Наследство – Работа с Карта

Сподели

Световното Наследство – Работа с Карта

Запиши са за
имейл бюлетин

A bird holding an envelope

Не пропускай слеващата страхотна статия !

Последвай

Подкрепи
Невидимата КРЕПОСТ

Изтегли приложението 
App Storр, Google Play.

Запиши са за
имейл бюлетин

A bird holding an envelope

Не пропускай слеващата страхотна статия !

Последвай

Запиши са за
имейл бюлетин

A bird holding an envelope

Не пропускай слеващата страхотна статия !

Последвай

Този сайт използва "бисквитки" (cookies). Чрез посещението на сайта Вие се съгласявате "бисквитките" да бъдат използвани за изготвяне на анализи, персонализиране на съдържанието, и реклама. / This website uses cookies. By using this site you agree to the use of cookies for analytics, personalized content, and ads.