Quiz

Това е куиз за обектите от България, вписано в Списъкът на Све­тов­ното Наслед­с­тво на ЮНЕСКО. Спрямо малката тери­то­рия на страната, в Списъка попадат срав­ни­телно голям брой обекти: седем на кул­тур­ното наслед­с­тво и два на при­род­ното. Добре ли ги позна­вате? Отго­во­рете на въп­ро­сите в куиза и про­ве­рете знанията си!

Прочети още