fbpx
Знак за категория Обсерватория, който изобразява летящ балон с кош.

Категория

Обсерватория

Защо укреп­ваме антични руини; рес­тав­ри­раме стари къщи; под­дър­жаме атмос­фе­рата на въз­рож­ден­ски села; купу­ваме зана­ят­чийски изде­лия и ценим ръчния труд; съх­ра­ня­ваме накити в музеи; и въобще пазим тол­кова много сви­де­тел­с­тва от исто­ри­ята, които нари­чаме кул­турно наслед­с­тво? В кате­го­рия Обсер­ва­то­рия търся отго­вор на такива въп­роси. Как? Като се опит­вам да наблю­да­вам от високо, защото се вижда най-добре!

Категория

Знак за категория Обсерватория, който изобразява летящ балон с кош.

Обсерватория

Защо укреп­ваме антични руини; рес­тав­ри­раме стари къщи; под­дър­жаме атмос­фе­рата на въз­рож­ден­ски села; купу­ваме зана­ят­чийски изде­лия и ценим ръчния труд; съх­ра­ня­ваме накити в музеи; и въобще пазим тол­кова много сви­де­тел­с­тва от исто­ри­ята, които нари­чаме кул­турно наслед­с­тво? В кате­го­рия Обсер­ва­то­рия търся отго­вор на такива въп­роси. Как? Като се опит­вам да наблю­да­вам от високо, защото се вижда най-добре!

Знак за категория Пътеводител, който изобразява карта с отбелязан маршрут.

Пътеводител

Оби­колка на забе­ле­жи­телни места и обекти памет­ници на културата

Знак за категория Дело, който изобразява развято знаме.

Дело

Раз­кази за вдъх­но­вя­ващи хора, които опаз­ват наследството

A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускай следващата невероятна стаия!

A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускай следващата невероятна стаия!

A bird holding an envelope

Запишете са за имейл бюлетин

Не пропускайте слеващата невероятна статия !

С използването на сайта Невидима Крепост, Вие се съгласявате, че сайтът използва бисквитки (cookies) с цел подобряване на съдържанието и функционалността. Научете повече в Общите условия.