fbpx
Знак за категория Пътеводител, който изобразява карта с отбелязан маршрут.

Категория

Пътеводител

Със сигур­ност има нещо по-въл­ну­ващо около памет­ни­ците на архи­тек­ту­рата и въобще забе­ле­жи­тел­ните места, от това, че те са стари, че същес­т­ву­ват от неза­пом­нени вре­мена. В кате­го­рия Пъте­во­ди­тел раз­каз­вам какво ги прави уни­кални, вдъх­но­вя­ващи, и оби­чани. Обе­ща­вам да про­че­тете неща, които трудно бихте открили в попу­ляр­ните турис­ти­чески брошури.

Категория

Знак за категория Пътеводител, който изобразява карта с отбелязан маршрут.

Пътеводител

Със сигур­ност има нещо по-въл­ну­ващо около памет­ни­ците на архи­тек­ту­рата и въобще забе­ле­жи­тел­ните места, от това, че те са стари, че същес­т­ву­ват от неза­пом­нени вре­мена. В кате­го­рия Пъте­во­ди­тел раз­каз­вам какво ги прави уни­кални, вдъх­но­вя­ващи, и оби­чани. Обе­ща­вам да про­че­тете неща, които трудно бихте открили в попу­ляр­ните турис­ти­чески брошури.

Знак за категория Обсерватория, който изобразява летящ балон с кош.

Обсерватория

Наблю­де­ния във фор­мата на есета “над” културното богатство

Знак за категория Дело, който изобразява развято знаме.

Дело

Раз­кази за вдъх­но­вя­ващи хора, които опаз­ват наследството

A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускай следващата невероятна стаия!

Стенописна украса в копола с изписани прозорци в бароков стил
Пътеводител

Прозорците на Старата Джамия

Музеят на рели­ги­ите в Стара Загора е няко­гашна джамия, пост­ро­ена върху руи­ните на църква, където преди това е имало римски храм на тра­кийс­кия конник.

A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускай следващата невероятна стаия!

A bird holding an envelope

Запишете са за имейл бюлетин

Не пропускайте слеващата невероятна статия !

С използването на сайта Невидима Крепост, Вие се съгласявате, че сайтът използва бисквитки (cookies) с цел подобряване на съдържанието и функционалността. Научете повече в Общите условия.