fbpx
Ста­ри­нен град НЕСЕБЪР

Колекция от плакати, които изобразяват някои от средновековните църкви в стария град на Несебър

Купете плакатите за стена от Esty магазина и по този начин подкрепете сайта Невидимата Крепост. 

Св. Архангели Михаил и Гавриил

И до днес над храма се изви­ся­ват руи­ните на голям купол, който някога е доми­ни­рал над всички фасади.

Христос Пантократор

По висо­ките части на храма, сред­но­ве­ков­ният стро­и­тел си е послу­жил с нови украсни еле­менти, които е заим­с­т­вал от тра­ди­ци­ите на далечни земи.

Св. Йоан Алитургетус

Десетки години след пост­ро­я­ва­нето на най-богато укра­се­ният храм на Несе­бър, той остава празен, заклю­чени, и неосветен.

НЕСЕ­БЪР Е НЕВЕ­РО­ЯТНО МЯСТО. Това е малък ска­лист полу­ос­т­ров на брега на Черно море. Свър­зан е с мате­рика посред­с­твом тесен провлак и при­лича на гигант­ски кораб, завър­зан за брега.

Най-голя­мото богат­с­тво на Несе­бър са сред­но­ве­ков­ните църкви от вре­мето на Вто­рото Бъл­гар­ско Цар­с­тво (13−14 век). Те са заели стра­те­ги­чески места: нами­раме ги по кръс­то­вища, пазарни улици, и край­мор­с­ката алея.

Несе­бър­с­ките църкви не изпък­ват със своята голе­мина (по раз­мери са срав­ними със окол­ните сгради), нито пък изпък­ват със своята форма (тя обик­но­вено е най-проста: издъл­жен пра­во­ъ­гъл­ник). Това което ги отли­чава е тях­ната при­чуд­лива фасадна украса. Подобна е на знатна одежда, с която несе­бър­с­ките църкви се загръ­щат като тър­нов­ски бла­го­род­ници. Тя е ярка, сложна, с много детайли, живописна.

Тази одежда е „изтъ­кана“ от мно­жес­тво архи­тек­турни еле­менти: арки, кон­золи, колони, фрон­тони, слепи ниши, зъб­чати кор­низи. Те никога не напус­кат плос­костта на сте­ната, ами дейс­т­ват само като релеф, като една гра­па­вина, по която цял ден се гонят сенки. Въз­дейс­т­ват с естес­т­ве­ните цве­тове на самите мате­ри­али от които са напра­вени: бял камък, чер­вена тухла, бежов варо­вик. Покрай тях пре­ми­на­ват фри­зове от гле­джо­сани кера­мични лалета, панички и розетки, които правят впе­чат­ле­ни­ето за вечно неу­вях­ващи венци от каменни цветя.

Изоб­ра­зе­ните фасади на пла­ка­тите не са точни чер­тежи или копия, а пред­став­ля­ват худо­жес­т­вена интер­п­ре­та­ция на ори­ги­нала. Те пре­съз­да­ват общо впе­чат­ле­ние, което посе­ти­те­лят при­до­бива, щом оби­коли храма: еле­менти от раз­лич­ните фасади се пре­гъ­ват и наслаг­ват в една равнина.

A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускайте следващата невероятна стаия!

Категории

Знак за категория Пътеводител, който изобразява карта с отбелязан маршрут.

Пътеводител

Обиколка из забележителни места и обекти паметници на културата

Знак за категория Обсерватория, който изобразява летящ балон с кош.

Обсерватория

Наблюдения във формата на есета “над” културното наследство

Знак за категория Дело, който изобразява развято знаме.

Дело

Разкази за вдъхновяващи личности, които опазват културното наследството

Etsy

Подкрепете ме - купите плакат "Старинен Град НЕСЕБЪР":

Buy me a coffee

57 от 120 EUR (€)

ЦЕЛ: Помогнете ми да покрия разходите за поддържането на сайта Невидима Крепост за една година, които включват домейн, хостинг план, и платени приложения.

A bird holding an envelope

Запишете са за имейл бюлетин

Не пропускайте слеващата невероятна статия !

С използването на сайта Невидима Крепост, Вие се съгласявате, че сайтът използва бисквитки (cookies) с цел подобряване на съдържанието и функционалността. Научете повече в Общите условия.