Become
a Patron

Support my work and help me keep writing heritage stories…

…and besides my many thanks, you will get access to Bonus Patron-Only Content

If you want to support the making of this website and help me keep writing heritage stories, consider joining my Patreon campaign.  

Patreon is a platform where you can pay creators for their creative work on a monthly bases and become a real-life Patron of the Arts & Literature! 

The main content on my website is free and always will remain free. But if you become a Patron you will get access to Bonus Patron-Only content. Theses are additional materials linked to the main articles such as: curious details, side stories, deleted paragraphs, more illustrations etc.

You can choose to pay whatever you feel comfortable with, but I have prepared some suggested tires (levels) for you, which illustrate the purpose and the tone of the Invisible KEEP

Suggested tires

VISITOR

$2 per month*

A visitor is someone who goes to museums or tours around fortresses, cathedrals, or ancient cities, and will send a postcard or two.     

TRAVELLER

$3 per month*

The traveller loves to immerse in another time, place, and culture. This is someone who regularly goes weekend escapes and short vacations.

NAVIGATOR

$5 per month*

The navigator composes complex itineraries that links many sites in one ambitious journey, often with a clear theme and goal.  

TREASURE HUNTER

$10 per month*

The treasure hunter is allured by things that are rare, unique, and edgy. His motivation to travel is to see the game stones of the world, chasing his dreams.  

EXPLORER

$20 per month*

The explorer loves to go to long voyages without any expectations. That is someone who will smile at ordinary things such as the sunset and will greet warmly every new stranger on the way. 

ADVENTURER

$30 per month*

The adventurer goes way off the beaten path to remote and hard to access lands where hidden wonders are awaiting him. The adventurer takes great care in preparation for the journey and assembling the adventurous gear. 

NOMAD

$50 per month*

Wherever the night finds the nomad, he is always at home.  The Nomad traverse the continents and meditates on the wanders of the world, often stargazing in a midsummer night. 

* Note that this is a recurring online payment on a monthly bases. Your cred card is charged on the 1st day of each month. You can cancel the membership at any time for any reason.

Стани Покровител

Присъедини се към Patreon! Подкрепи моята работа и сайта Невидимата КРЕПОСТ …

… и освен благо-дарности, ще получиш и Бонус Patron-Only материали!

Ако искаш да под­кре­пиш същес­т­ву­ва­нето на сайта Невидимата КРЕПОСТ и моята работа да пиша статии за памет­ни­ците на кул­ту­рата и забе­ле­жи­тел­ните места, можеш да го направиш с Patreon або­на­мент.

Patreon е плат­форма, където хора като теб, могат да спон­со­ри­рат неза­ви­сими автори или артисти и да под­кре­пят тяхната твор­ческа дейност, или както се казва, да станат покро­ви­тели на изкус­т­вата и лите­ра­ту­рата!

Основ­ното съдър­жа­ние на този сайт е без­п­латно и винаги ще остане такова. Но покро­ви­те­лите на Невидимата КРЕПОСТ ще имаш достъп и до Бонус Patron-Only мате­ри­али. Това са любо­питни под­роб­ности, стра­нични истории, допъл­ни­телни илюс­т­ра­ции и т.н. към основ­ните статии. 

Patreon або­на­мен­тът може да бъде всякаква сума, като най-ниската е $1 на месец. Направил съм няколко пред­ло­же­ния за различни степени, с които съм илюс­т­ри­рал духа на Невидимата КРЕПОСТ. Избери някоя от тях или се абонирай с друга сума; чувствай се ком­фор­тно!

Примерни степени

VISITOR

$2 на месец*

Посе­ти­те­лят обича да ходи по забе­ли­жи­телни места като сред­но­ве­ковни крепости или въз­рож­ден­ски селища. Посещава музеи и взема печати. 

TRAVELLER

$3 на месец*

Пъте­шес­т­ве­ни­кът орга­ни­зира кратки пъту­ва­ния, бягства от все­кед­не­ви­ето, и при­вет­с­тва всяка въз­мож­ност да се потопи в друг свят, нрави и епоха. 

NAVIGATOR

$5 на месец*

Нави­го­то­рът планира дълги пъте­шес­т­вивя и замисля слони маршрути, които обхващат много обекти и пре­жи­вя­ва­ния. 

TREASURE HUNTER

$10 на месец*

Търсачът на сък­ро­вища е превли­чен от онези места или предмети, коти не всеки е посе­ща­вал или виждал, но които са уникални, чудни, и нашумяли. 

EXPLORER

$20 на месец*

Изсле­до­ва­те­лят обича да пътува, често пъти по цели месеци, да отива на далечни и непоз­нати места без очак­ва­ния. Изсле­до­ва­те­лят ще се зарадва и на обик­но­ве­ните неща, като залезът например, и ще посрещне с поздрав всеки непознат по пътя срещнат. 

ADVENTURER

$30 на месец*

Приклю­че­не­цът пътва далеч от утъп­ка­ните пътеки по непоз­нати и друдно достъпни места; подготвя своето пътуване вни­ма­телно и отго­ворно и про­ве­ряма всяка част от приклю­чен­с­ката си еки­пи­ровка. 

NOMAD

$50 на месец*

Където и да го срещне нощта, номадът е у дома си. Целият свят е негов и звездите са му приятели, защото светът е голям а времето кратко. 

* Обърнете внимание, че това е месечна онлайн тран­зак­ция. Вашата банкова карта се таксува на първо число всеки месец. Може да прекра­тите або­на­мента по всяко време и по всякаква причина.