fbpx

София

Сто­ли­цата на Бъл­га­рия пред­став­лява тол­кова сложна пле­те­ница от исто­ри­чески пери­оди и архи­тек­турни памет­ници, че е почти невъз­можно те да бъдат опи­сани поот­делно. В София няма исто­ри­чески град, а много исто­ри­чески слоеве. Въп­реки това, същес­т­вува един харак­те­рен дух на така наре­че­ната Стара София, който макар и трудно може да бъде уловен. Той е доста претенциозен.

A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускай следващата невероятна стаия!

София

Сто­ли­цата на Бъл­га­рия пред­став­лява тол­кова сложна пле­те­ница от исто­ри­чески пери­оди и архи­тек­турни памет­ници, че е почти невъз­можно те да бъдат опи­сани поот­делно. В София няма исто­ри­чески град, а много исто­ри­чески слоеве. Въп­реки това, същес­т­вува един харак­те­рен дух на така наре­че­ната Стара София, който макар и трудно може да бъде уловен. Той е доста претенциозен.

Категории

Знак за категория Пътеводител, който изобразява карта с отбелязан маршрут.

Пътеводител

Обиколка из забележителни места и обекти паметници на културата

Знак за категория Обсерватория, който изобразява летящ балон с кош.

Обсерватория

Наблюдения във формата на есета “над” културното наследство

Знак за категория Дело, който изобразява развято знаме.

Дело

Разкази за вдъхновяващи личности, които опазват културното наследството

A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускай следващата невероятна стаия!

A bird holding an envelope

Запишете са за имейл бюлетин

Не пропускайте слеващата невероятна статия !

С използването на сайта Невидима Крепост, Вие се съгласявате, че сайтът използва бисквитки (cookies) с цел подобряване на съдържанието и функционалността. Научете повече в Общите условия.