fbpx
Общи Усло­вия

В тази страница ще научите условията за използване на сайта Невидима Крепост, вкл. декларация за поверителност.

Общи разпоредби

Сайтът, достъ­пен чрез елек­т­рон­ния адрес www.invisibleKEEP.com (нари­чан по-долу “Неви­дима Крепост”) е соб­с­тве­ност на Петър Йор­да­нов Петров (нари­чан по-долу “Авто­рът”). 

Насто­я­щите общи усло­вия пред­став­ля­ват ДОГО­ВОР между Вас и Петър Йор­да­нов Петров, с които полу­ча­вате пра­вото да изпол­з­вате услу­гите на сайта Неви­дима Крепост с нетър­гов­ски цели при спаз­ване на усло­ви­ята по-долу. Чрез достъпа до (зареж­да­нето на) интер­нет стра­ни­цата, Вие се съг­ла­ся­вате да бъдете обвър­зани от насто­я­щите общи усло­вия и всички послед­ващи про­мени в тях, както и се задъл­жа­вате да ги спаз­вате. В случай, че не сте съг­ласни с всички общи усло­вия по-долу, моля, не изпол­з­вайте сайта Неви­дима Крепост.

Услуги

Сайтът Невидимата Крепост пре­дос­тавя след­ните услуги:

  • Достъп до инфор­ма­ци­онно съдър­жа­ние, достъпно чрез уеб бра­у­зър. Невидимата Крепост пре­дос­тавя на чита­те­лите си без­въз­мез­дно и без регис­т­ра­ция инфор­ма­ция за кул­турно-исто­ри­чес­кото наслед­с­тво в Бъл­га­рия и района на Балканите.
  • Або­на­мент за имейл бюле­тин. Потре­би­те­лите имат въз­мож­ност добро­волно да се або­ни­рат за имейл бюле­тин и по този начин да полу­ча­ват извес­тия за нови статии, ини­ци­а­тиви, и новини на посо­чен от тях имейл адрес.
  • Достъп до бонус откъси. Потре­би­те­лите имат въз­мож­ност за достъп до допъл­ни­телно съдър­жа­ние, най-често свър­зано с основ­ните статии, наре­чено Бонус откъси, което е достъпно след осъ­щес­т­вя­ване на даре­ние чрез плат­фор­мата Buy me a coffee.

Авторски права

Носи­тел на автор­с­ките права върху цялото съдър­жа­ние в сайта Неви­дима Крепост (текст, фотог­ра­фии, илюс­т­ра­ции и др.) е Авто­рът, Петър Йор­да­нов Петров. Автор­с­ките права са защи­тени от Закона за автор­с­кото право и срод­ните му права.

Носи­тел на автор­с­ките права върху отделни фотог­ра­фии са трети лица, които са пре­дос­та­вили съот­вет­ните изоб­ра­же­ния на Автора за пол­з­ване. В тези случаи е изрично при­ло­жен фото кредит, упо­ме­на­ващ автора. 

Права и задължения на потребителите

Потре­би­те­лите на сайта имат право да спо­де­лят и пре­пуб­ли­ку­ват съдър­жа­ни­ето или откъси от него в соци­ални мрежи, но само ако е поста­вен линк–източник към ори­ги­нал­ния елек­т­ро­нен адрес в Невидимата Крепост.

Пуб­ли­ку­ва­нето на цели статии, части от статии или как­вото и да е било друго съдър­жа­ние в други сай­тове, както и изпол­з­ва­нето му за други цели без изрич­ното пис­мено раз­ре­ше­ние от Автора е забра­нено и се счита за престъп­ле­ние. Моля, свър­жете се с Автора чрез фор­мата за кон­такти, ако жела­ете да изпол­з­вате части от съдър­жа­ни­ето в сайта Неви­дима Крепост.

Ограничена отговорност

Изло­же­ното съдър­жа­ни­ето в сайта Неви­дима Крепост изра­зява един­с­т­вено лич­ното мнение, гледна точка и интер­п­ре­та­ци­ята на Автора, Петър Йор­да­нов Петров.

Авто­рът не носи отго­вор­ност за субек­тив­ното въз­при­е­мане относно точ­ността, пъл­но­тата и полез­ността на съдър­жа­ни­ето. Въп­реки това, Авто­рът прави всичко въз­можно, за да под­държа вярна, точна и акту­ална инфор­ма­ция. Това обаче не изключва инци­ден­тно да въз­ник­ват грешки или неточ­ности. Ако забе­ле­жите такива, моля да се свър­жете с Автора чрез фор­мата за кон­такти

Авто­рът не носи отго­вор­ност за после­ди­ците, в т.ч. евен­ту­ални вреди, поро­дени от или свър­зани по какъвто и да е начин с достъпа, упот­ре­бата или невъз­мож­ността за упот­реба на този сайт. 

Авто­рът не носи отго­вор­ност за инфор­ма­ци­ята (в т.ч. за ней­ната пъл­нота и дос­то­вер­ност), съдър­жаща се в линк-препратки към трети сайтове. 

За всички неу­ре­дени с насто­я­щите Общи усло­вия въп­роси се при­лага дейс­т­ва­щото бъл­гар­ско законодателство.

Декларация за поверителност

Насто­я­щата дек­ла­ра­ция за пове­ри­тел­ност има за цел да Ви инфор­мира за начина, по който се обра­бот­ват Вашите лични данни, както и за Вашите права, про­из­ти­чащи от това.

Във връзка с изпол­з­ва­нето на сайта, Ваши лични данни може да се съби­рат по няколко начина.

Имейл бюлетин

Ако се або­ни­рате за елек­т­рон­ния бюле­тин на Невидимата Крепост Вие пре­дос­та­вяте Вашия имейл адрес. Або­на­мен­тът е добро­во­лен и не е обвър­зан с пра­вото на пол­з­ване на сайта. Инфор­ма­ци­ята, съб­рана чрез фор­мата за або­на­мент, се обра­ботва, съх­ра­нява и защи­тава чрез плат­фор­мата за имейл мар­ке­тинг MailChimp. Имейл адре­сите не се пре­дос­та­вят на трети лица.

Можете да се отка­жете от або­на­мента за елек­т­рон­ния бюле­тин във всеки един момент. За целта е необ­хо­димо да послед­вате линка “unsubscribe”, който се съдържа в края на всеки полу­чен имейл. Друг начин е като се свър­жете с Автора чрез фор­мата за кон­такти и поис­кате да се отка­жете от абонамента.

Форма за контакти

Посред­с­твом фор­мата за кон­такти с Автора, Вие пре­дос­та­вяте след­ните данни: име, имейл адрес и съоб­ще­ние. Вашите данни се съх­ра­ня­ват в защи­тена папка в сър­въ­рите на Супер­хос­тинг и Gmail. Тези данни не се пре­дос­та­вят на трети лица.

Etsy магазин

Авто­рът е соб­с­тве­ник на Etsy мага­зин наре­чен Invisible KEEP, в който бихте могли да заку­пите опре­де­лени про­дукти (пла­кати за стена) и по този начин да под­кре­пите него­вата работа. Etsy е плат­форма за елек­т­ронна тър­го­вия, която е изцяло неза­ви­сима от Невидимата Крепост и Авто­рът не носи отго­вор­ност за лич­ните данни, пре­дос­та­вени в тази плат­форма. Послед­ните се обра­бот­ват съг­ласно поли­ти­ката за пове­ри­тел­ност на Etsy (Privacy policy).

Buy me a coffee

Ако решите да под­кре­пите Автора в начи­на­ни­ето му да допълва и раз­вива сайта Неви­дима Крепост, Вие бихте могли да напра­вите еднок­ратно даре­ние или повта­рящо се даре­ние на месечна база чрез плат­фор­мата Buy me a coffee. Това е плат­форма за даре­ния, която е изцяло неза­ви­сима от Невидимата Крепост и Авто­рът не носи отго­вор­ност за лич­ните данни, пре­дос­та­вени в тази плат­форма. Послед­ните се обра­бот­ват съг­ласно поли­ти­ката за пове­ри­тел­ност на Buy me a coffee (Privacy Policy).

Ако напра­вите даре­ние чрез плат­фор­мата Buy me a coffee, Вие авто­ма­тично се або­ни­рате и за имейл бюле­тина на Невидимата Крепост (про­че­тете пър­вата точка “Имейл бюле­тин”). Връз­ката между Buy me a coffee и Mailchimp се осъ­щес­т­вява посред­с­твом услу­гата Zapier. Това е услуга за авто­ма­ти­зи­рано свър­з­ване на раз­лични при­ло­же­ния, която е изцяло неза­ви­сима от Невидимата Крепост и Авто­рът не носи отго­вор­ност за лич­ните данни, пре­дос­та­вени чрез тази услуга. Послед­ните се обра­бот­ват съг­ласно поли­ти­ката за пове­ри­тел­ност на Zapier (Privacy Policy).

Facebook Pixel

Сайтът Неви­дима Крепост изпол­зва инс­т­ру­мента Facebook Pixel (Facebook’s Website Custom Audiences Tracking Pixel). Този инс­т­ру­мент раз­поз­нава Фейс­бук про­фи­лите, които посе­ща­ват сайта Неви­дима Крепост и ги записва в спе­ци­ална ауди­то­рия. В послед­с­твие Авто­рът може да изпраща пла­тени Фейс­бук постове (най-често извес­тия за нови статии) на про­фи­лите в тази ауди­то­рия. Съб­ра­ната инфор­ма­ция е ано­нимна, което озна­чава, че Авто­рът не може да научи по ника­къв начин кои точно Фейс­бук про­фили са посе­тили сайта Неви­дима Крепост или как­вато и да било друга инфор­ма­ция за тях. Съб­ра­ната инфор­ма­ция се съх­ра­нява и обра­ботва съоб­разно поли­ти­ката за пове­ри­тел­ност на Фейс­бук, Facebook’s Data Use Policy.

Социални мрежи

Потре­би­те­лите на сайта Неви­дима Крепост имат пра­вото и въз­мож­ността да спо­де­лят съдър­жа­ни­ето чрез соци­ални мрежи (Facebook, Twitter, LinkedIn и др.). Въз­можно е в базите данни на тези соци­ални мрежи да се пази инфор­ма­ция за Вас свър­зана с Вашето посе­ще­ние на сайта Невидимата Крепост, напри­мер какво сте спо­де­лили и кога. Тези соци­ални мрежи са напълно неза­ви­сими от Невидимата Крепост и Авто­рът не носи отго­вор­ност за лич­ните данни, пре­дос­та­вени чрез тях. Изпол­з­ва­нето им пред­по­лага, че Вие сте приели тех­ните общите условия. 

Google Analytics

Сайтът Неви­дима Крепост изпол­зва инс­т­ру­мента Google Analytics за измер­ване на тра­фика. Това е плат­фор­мата на Google, която събира най-раз­но­об­разни данни за Вас (мес­то­по­ло­же­ние, пол, въз­раст и др.), върху които Авто­рът няма кон­т­рол. Тези данни са абсо­лютно ано­нимни, което озна­чава, че Авто­рът няма достъп до отдел­ните про­фили на потре­би­те­лите и не може по ника­къв начин да научи кой точно потре­би­тел кои стра­ници раз­глежда или как­вато и да било друга инфор­ма­ция. Дан­ните от Google Analytics се полу­ча­ват в обоб­щен (агре­ги­ран) вид под фор­мата на раз­лични гра­фики и таб­лици. Тази инфор­ма­ция се изпол­зва със ста­тис­ти­чески цели, за да се подобри фун­к­ци­о­ни­ра­нето на сайта. Напри­мер като се уста­нови от кои гра­дове са потре­би­те­лите на сайта; кои са най-попу­ляр­ните статии; в кои дни от сед­ми­цата има най-много посе­ще­ния и т.н. 

Можете да научите повече за Google Analytics или да отка­жете на Google да събира инфор­ма­ция за Вас, ако жела­ете. Осве­до­мете се още как Google изпол­зва „бис­к­вит­ките“.

Бисквитки

Когато посе­ща­вате сайта Неви­дима Крепост се събира обоб­щена инфор­ма­ция за Вас чрез изпол­з­ване на бис­к­витки (cookies). Бис­к­вит­ките са малки фай­лове, които се запа­ме­тя­ват във Вашия интер­нет бра­у­зър или твърд диск. 

При всяко посе­ще­ние на сайта, Вие ще бъдете инфор­ми­ран за изпол­з­ва­нето на бис­к­витки, чрез изска­чащо съобщение. 

Можете да наст­ро­ите Вашия интер­нет бра­у­зър, така че да не запа­ме­тява бис­к­витки или да изтри­ете запа­ме­те­ните вече такива. Ако жела­ете да го напра­вите, моля про­че­тете доку­мен­та­ци­ята на Вашия интер­нет бра­у­зър относно наст­рой­ките му.

Авто­рът не носи отго­вор­ност, ако интер­нет бра­у­зъ­рът Ви не под­държа фун­к­ци­ите за кон­т­рол на упот­ре­бата, отказ от запа­ме­тя­ване или изтри­ване на запа­ме­тени бисквитки.

Обратна връзка

Не се коле­байте да изпра­щате Вашите въп­роси, мнения, комен­тари, кри­тика, или при­тес­не­ния чрез фор­мата за кон­такти.  

Изменения

Авто­рът, Петър Йор­да­нов Петров си запазва пра­вото да извър­шва про­мени в насто­я­щите Общи усло­вия по всяко време, като сво­ев­ре­менно пуб­ли­кува тези про­мени в сайта Неви­дима Крепост.

Насто­я­щите общи усло­вия са изме­нени за после­ден път на: 07 Януари 2021.

A bird holding an envelope

Запиши са за имейл бюлетин

Не пропускайте следващата невероятна стаия!

Категории

Знак за категория Пътеводител, който изобразява карта с отбелязан маршрут.

Пътеводител

Обиколка из забележителни места и обекти паметници на културата

Знак за категория Обсерватория, който изобразява летящ балон с кош.

Обсерватория

Наблюдения във формата на есета “над” културното наследство

Знак за категория Дело, който изобразява развято знаме.

Дело

Разкази за вдъхновяващи личности, които опазват културното наследството

Etsy

Подкрепете ме - купите плакат "Старинен Град НЕСЕБЪР":

Buy me a coffee

57 от 120 EUR (€)

ЦЕЛ: Помогнете ми да покрия разходите за поддържането на сайта Невидима Крепост за една година, които включват домейн, хостинг план, и платени приложения.

A bird holding an envelope

Запишете са за имейл бюлетин

Не пропускайте слеващата невероятна статия !

С използването на сайта Невидима Крепост, Вие се съгласявате, че сайтът използва бисквитки (cookies) с цел подобряване на съдържанието и функционалността. Научете повече в Общите условия.